LeetCode004-寻找两个正序数组的中位数(Median of two sorted arrays)-Rust语言实现

题目

给定两个大小为 m 和 n 的正序(从小到大)数组 nums1 和 nums2。

请你找出这两个正序数组的中位数,并且要求算法的时间复杂度为 O(log(m + n))。

你可以假设 nums1 和 nums2 不会同时为空。

 • 示例 1:
  nums1 = [1, 3]
  nums2 = [2]

则中位数是 2.0

 • 示例 2:
  nums1 = [1, 2]
  nums2 = [3, 4]

则中位数是 (2 + 3)/2 = 2.5

思路:

利用二分查找解决思路:

假设两个数组分别为:

m = [23, 69, 180, 400, 500, 600, 800]
n = [2 , 14, 36, 57, 99, 110]
 1. 取m[0],n[0]较大的一个,即m[0] = 23

 2. 利用二分法在n中找出所有小于23的数,入栈 stack = [2, 14], 此时m, n分别为:

  m = [23, 69, 180, 400, 500, 600, 800]
  n = [36, 57, 99, 110]
  
 3. 重复执行步骤1,2直到len(stack)长度不小于avg_len = (len(m)+len(n))/2

 4. 结果即为stack[avg_len] 或者 (stack[stack-1] + stack[stack])/2

提示:此道题目的边界条件很多,需要格外注意

struct Solution {}

pub fn get_binary_insert_index(nums: &Vec<i32>, l: usize, r: usize,num: i32) -> usize {
  // 2  14  36  57  99  110
  //    ^
  //    23
  // index is 2

  let mut left_index = l;
  let mut right_index = r;

  if num <= nums[left_index] {
    left_index = if num == nums[left_index] { left_index + 1 } else { left_index };
    return left_index;
  }

  if num >= nums[right_index] {
    return right_index + 1;
  }

  let mut half_index = (left_index + right_index) / 2;
  loop {
    if nums[half_index] >= num {
      right_index = half_index;
    } else {
      left_index = half_index;
    }

    if ((right_index - left_index) as i32) <= 1 {
      break;
    }

    half_index = (left_index + right_index) / 2;
  }
  right_index
}


impl Solution {
  pub fn find_median_sorted_arrays(nums1: Vec<i32>, nums2: Vec<i32>) -> f64 {
    let v1 = &nums1;
    let v2 = &nums2;

    let total_len = v1.len() + v2.len();
    let avg_len = total_len / 2;

    let mut index1 = 0;
    let mut index2 = 0;

    let mut stack = Vec::new();
    loop {
      if index1 >= v1.len() && index2 >= v2.len() {
        break
      }

      if index1 >= v1.len() {
        stack.push(v2[index2]);
        index2 = index2 + 1;
        continue
      }

      if index2 >= v2.len() {
        stack.push(v1[index1]);
        index1 = index1 + 1;
        continue
      }

      if v1[index1] > v2[index2] {
        let index_tmp = index2;
        index2 = get_binary_insert_index(v2, index2, v2.len() - 1, v1[index1]);
        for i in index_tmp..index2 {
          stack.push(v2[i]);
        }
      } else {
        let index_tmp = index1;
        index1 = get_binary_insert_index(v1, index1, v1.len() - 1,v2[index2]);
        for i in index_tmp..index1 {
          stack.push(v1[i]);
        }
      }

      if index1 + index2 > avg_len {
        break;
      }
    }

    if total_len % 2 == 1 {
      return stack[avg_len] as f64;
    }

    ((stack[avg_len - 1] + stack[avg_len]) as f64) / 2.0
  }
}

fn case1() {
  let nums1 = vec![1, 3];
  let nums2 = vec![2];

  let ret = Solution::find_median_sorted_arrays(nums1, nums2);
  println!("[find_median_sorted_arrays] Solution result: {}", ret);
  assert_eq!(2.0, ret);
}

fn case2() {
  let nums1 = vec![1, 2];
  let nums2 = vec![3, 4];

  let ret = Solution::find_median_sorted_arrays(nums1, nums2);
  println!("[find_median_sorted_arrays] Solution result: {}", ret);
  assert_eq!(2.5, ret);
}

fn case3() {
  let nums1 = vec![2, 14, 36, 57, 99, 110];
  let nums2 = vec![23, 69, 180, 400, 500, 600, 800];

  let ret = Solution::find_median_sorted_arrays(nums1, nums2);
  println!("[find_median_sorted_arrays] Solution result: {}", ret);
  assert_eq!(99.0, ret);
}

fn case4() {
  let nums1 = vec![0, 0];
  let nums2 = vec![0, 0];

  let ret = Solution::find_median_sorted_arrays(nums1, nums2);
  println!("[find_median_sorted_arrays] Solution result: {}", ret);
  assert_eq!(0.0, ret);
}

fn case5() {
  let nums1 = vec![];
  let nums2 = vec![1];

  let ret = Solution::find_median_sorted_arrays(nums1, nums2);
  println!("[find_median_sorted_arrays] Solution result: {}", ret);
  assert_eq!(1.0, ret);
}

fn case6() {
  let nums1 = vec![1,1,3,3];
  let nums2 = vec![1,1,3,3];

  let ret = Solution::find_median_sorted_arrays(nums1, nums2);
  println!("[find_median_sorted_arrays] Solution result: {}", ret);
  assert_eq!(2.0, ret);
}
fn main() {
  case1();
  case2();
  case3();
  case4();
  case5();
  case6();
}
©️2020 CSDN 皮肤主题: 技术黑板 设计师:CSDN官方博客 返回首页