qt4-x11-4.8.5 全部的环境变量

罗列一下qt 使用的环境变量, 好在大部分不需要配置,否则真的累死掉了。

看一种环境变量的用法: 如果环境变量为空,采用默认的设置。

   if (qgetenv("QWS_MOUSE_PROTO").isEmpty()) {
        QWSServer::instance()->setDefaultMouse("None");
        d_ptr->mouse = new QDirectFBMouseHandler;
    }

void QWSServer::openMouse()
{
    QString mice = QString::fromLatin1(qgetenv("QWS_MOUSE_PROTO"));
    if (mice.isEmpty()) { mice = *defaultMouse(); return; }

    const QStringList mouse = mice.split(QLatin1Char(' '));
    for (int i = mouse.size() - 1; i >= 0; --i) {
        QWSMouseHandler *handler = d->newMouseHandler(mouse.at(i));
        setMouseHandler(handler);
    }
}附录: //信息来源, qt 源代码.

qgetenv("DESKTOP_SESSION")

qgetenv("DISABLE_NI_WARNING")
qgetenv("DISPLAY")
qgetenv("DO_X_SYNCHRONIZE")
qgetenv("DYLD_LIBRARY_PATH")
qgetenv("GNOME_DESKTOP_SESSION_ID")
qgetenv("GTK2_RC_FILES")
qgetenv("HOME")
qgetenv("HOMEDRIVE")
qgetenv("HOMEPATH")
qgetenv("KDEHOME")
qgetenv("KDE_FULL_SESSION")
qgetenv("KDE_SESSION_VERSION")
qgetenv("LANG")
qgetenv("LANGUAGE")
qgetenv("LC_ALL")
qgetenv("LC_CTYPE")
qgetenv("LC_MEASUREMENT")
qgetenv("LC_MESSAGES")
qgetenv("LC_MONETARY")
qgetenv("LC_NUMERIC")
qgetenv("LC_TIME")
qgetenv("LD_LIBRARY_PATH")
qgetenv("LOGNAME")
qgetenv("LPDEST")
qgetenv("NGPRINTER")
qgetenv("NPRINTER")
qgetenv("ORIENTATION")
qgetenv("PATH")
qgetenv("PHONON_DEBUG")
qgetenv("PHONON_GST_ALL_EFFECTS")
qgetenv("PHONON_GST_AUDIOSINK")
qgetenv("PHONON_GST_DEBUG")
qgetenv("PHONON_GST_FPS")
qgetenv("PHONON_GST_VIDEOMODE")
qgetenv("PHONON_PLATFORMPLUGIN")
qgetenv("PHONON_PULSEAUDIO_DEBUG")
qgetenv("PHONON_PULSEAUDIO_DISABLE")
qgetenv("POINTERCAL_FILE")
qgetenv("PRINTER")
qgetenv("QBB_DISPLAY_DEPTH")
qgetenv("QBB_PHYSICAL_SCREEN_SIZE")
qgetenv("QDBUS_DEBUG")
qgetenv("QML_IMPORT_PATH")
qgetenv("QTEST_COLORED")
qgetenv("QTEST_EVENT_DELAY")
qgetenv("QTEST_KEYEVENT_DELAY")
qgetenv("QTEST_KEYEVENT_VERBOSE")
qgetenv("QTEST_MOUSEEVENT_DELAY")
qgetenv("QTWEBKIT_PLUGIN_PATH")
qgetenv("QT_ACCESSIBILITY")
qgetenv("QT_ANCHORLAYOUT_NO_SIMPLIFICATION")
qgetenv("QT_BLITTER_RASTEROVERLAY")
qgetenv("QT_DEBUG_FPS")
qgetenv("QT_DEBUG_PLUGINS"
qgetenv("QT_DEFAULT_RUNTIME_SYSTEM")
qgetenv("QT_DIRECTFB_DISABLE_RASTERFALLBACKS")
qgetenv("QT_DIRECTFB_FORCE_RASTER")
qgetenv("QT_DIRECTFB_WARN_ON_RASTERFALLBACKS")
qgetenv("QT_DRAW_SCENE_ITEM_RECTS")
qgetenv("QT_ENABLE_HARFBUZZ")
qgetenv("QT_FATAL_WARNINGS")
qgetenv("QT_FLUSH_PAINT")
qgetenv("QT_FLUSH_PAINT_EVENT")
qgetenv("QT_FLUSH_UPDATE")
qgetenv("QT_FLUSH_WINDOWSURFACE")
qgetenv("QT_GL_EGL_CONFIG")
qgetenv("QT_GL_SWAPBUFFER_PRESERVE")
qgetenv("QT_GL_USE_OPENGL1ENGINE")
qgetenv("QT_GRAPHICSLAYOUT_DEBUG")
qgetenv("QT_GRAPHICSSYSTEM")
qgetenv("QT_LAYOUT_DEBUG")
qgetenv("QT_NO_ANTIALIASING")
qgetenv("QT_NO_CPU_FEATURE")
qgetenv("QT_NO_FAST_MOVE")
qgetenv("QT_NO_FAST_SCROLL")
qgetenv("QT_NO_GLIB")
qgetenv("QT_NO_SUBTRACTOPAQUESIBLINGS")
qgetenv("QT_NO_THREADED_GLIB")
qgetenv("QT_ONSCREEN_PAINT")
qgetenv("QT_PAINT_FALLBACK_OVERLAY")
qgetenv("QT_PLATFORM_PLUGIN")
qgetenv("QT_PLUGIN_PATH")
qgetenv("QT_QPA_EGLFS_DEPTH")
qgetenv("QT_QPA_EGLFS_MULTISAMPLE")
qgetenv("QT_QPA_EGLFS_SWAPINTERVAL")
qgetenv("QT_QPA_FONTDIR")
qgetenv("QT_QPA_PLATFORM")
qgetenv("QT_QPA_PLATFORM_PLUGIN_PATH")
qgetenv("QT_QPA_PLUGINS")
qgetenv("QT_QVFB_BGR")
qgetenv("QT_QWS_FONTDIR")
qgetenv("QT_S60_AUTO_FLUSH_WSERV")
qgetenv("QT_SLOW_TOPLEVEL_RESIZE")
qgetenv("QT_STYLE_OVERRIDE")
qgetenv("QT_SYMBIAN_DISABLE_GL_MULTISAMPLE")
qgetenv("QT_USE_DRAG_DISTANCE")
qgetenv("QT_USE_NATIVE_WINDOWS")
qgetenv("QT_USE_SYSLOG")
qgetenv("QT_VG_EGL_CONFIG")
qgetenv("QT_VG_SWAP_INTERVAL")
qgetenv("QT_VNC_NOCHECKFILL")
qgetenv("QT_VNC_NO_COMPAREBUFFER")
qgetenv("QT_VNC_NO_DISABLEPAINTING")
qgetenv("QT_WEBKIT_FORCE_FULLSCREEN_VIDEO")
qgetenv("QT_WEBKIT_LOG")
qgetenv("QT_WINVER_OVERRIDE")
qgetenv("QT_X11_NO_FONTCONFIG")
qgetenv("QT_X11_NO_MITSHM")
qgetenv("QT_X11_NO_XRENDER")
qgetenv("QWS_CACHE_HOME")
qgetenv("QWS_CONNECTION_TIMEOUT")
qgetenv("QWS_CURSOR_ROTATION")
qgetenv("QWS_DATA_HOME")
qgetenv("QWS_DEPTH")
qgetenv("QWS_DISPLAY")
qgetenv("QWS_KEEP_FONTS")
qgetenv("QWS_KEYBOARD")
qgetenv("QWS_MOUSE_PROTO")
qgetenv("QWS_NOSHARED")
qgetenv("QWS_NO_SHARE_FONTS")
qgetenv("QWS_SAVEFONTS")
qgetenv("QWS_SIZE")
qgetenv("SESSION_MANAGER")
qgetenv("SystemDrive")
qgetenv("SystemRoot")
qgetenv("TEMP")
qgetenv("TMPDIR")
qgetenv("UNICODEMAP_JP")
qgetenv("USERPROFILE")
qgetenv("WEBKIT2_PAUSE_WEB_PROCESS_ON_LAUNCH")
qgetenv("WL_AUTHENTICATION_TOKEN")
qgetenv("XDG_CACHE_HOME")
qgetenv("XDG_CONFIG_HOME")
qgetenv("XDG_DATA_HOME")
qgetenv("all_proxy")
qgetenv("ftp_proxy")
qgetenv("http_proxy")
qgetenv("https_proxy")

 • 0
  点赞
 • 1
  收藏
  觉得还不错? 一键收藏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值