FPGA 动态数码管显示(Verilog)

硬件部分

硬件采取6个八位共阳数码管,FPGA对单个数码管的驱动方式是低电平有效。(若移植请注意)

结构图

在这里插入图片描述

Verilog代码

顶层测试代码

module top(
  input clk,
  input rst,

  output [5:0] dig, 
  output [7:0] dict
);

dig8_6 dig8_6_1(
   .clk(clk),
   .rst(rst),

   .set_data(24'h123456),

   .dig(dig), //六位独热码表示六个数码管
   .dict(dict) //位选数码管
);
endmodule

6x8位数码管

module dig8_6(
  input clk,
  input rst,

  input [23:0] set_data,//6xh  h=4

  output reg [5:0] dig, //六位独热码表示六个数码管
  output reg [7:0] dict
);

//时钟降频
reg [15:0] cnt1;
always@(posedge clk or negedge rst ) begin
  if(!rst)
    cnt1 <= 16'd0;
  else if (cnt1 <= 16'd50000)
    cnt1 <= cnt1 +1'b1;
  else
    cnt1 <= 16'd0;
end

reg clk_low1;
always@(posedge clk or negedge rst ) begin
  if(!rst)
    clk_low1 <= 1'b0;
  else if (cnt1 <= 16'd24999) begin
    clk_low1 <= 1'b0;
  end
  else
    clk_low1 <= 1'b1;
end


//字典
reg [3:0] data;
always@(posedge clk or negedge rst ) begin
  if(!rst)
    dict <= 8'd0;
  else begin
    case (data)
        4'h0:dict <= 8'b1000000;
        4'h1:dict <= 8'b1111001;
        4'h2:dict <= 8'b0100100;
        4'h3:dict <= 8'b0110000;
        4'h4:dict <= 8'b0011001;
        4'h5:dict <= 8'b0010010;
        4'h6:dict <= 8'b0000010;
        4'h7:dict <= 8'b1111000;
        4'h8:dict <= 8'b0000000;
        4'h9:dict <= 8'b0010000;
        4'ha:dict <= 8'b0001000;
        4'hb:dict <= 8'b0000011;
        4'hc:dict <= 8'b1000110;
        4'hd:dict <= 8'b0100001;
        4'he:dict <= 8'b0000110;
        4'hf:dict <= 8'b0001110;
    endcase
  end
end

//轮流切换数码管
reg [2:0]cnt2;
always@(posedge clk_low1 or negedge rst ) begin
  if(!rst)
    cnt2 <= 3'd0;
  else if (cnt2 < 3'd6)
    cnt2 <= cnt2 +1'b1;
  else
    cnt2 <= 3'd0;
end

always@(posedge clk or negedge rst ) begin
  if(!rst)
    dig <= 6'b111111;
  else 
  begin
    case (cnt2)
    3'd1:dig <= 6'b111110;
    3'd2:dig <= 6'b111101;
    3'd3:dig <= 6'b111011;
    3'd4:dig <= 6'b110111;
    3'd5:dig <= 6'b101111;
    3'd6:dig <= 6'b011111;
    endcase
  end
end

//在切换数码管的同时,赋予位选数据
always@(posedge clk or negedge rst ) begin
  if(!rst)
    data <= 4'd0;
  else 
  begin
    case (dig)
    6'b111110:data <= set_data[3:0];
    6'b111101:data <= set_data[7:4];
    6'b111011:data <= set_data[11:8];
    6'b110111:data <= set_data[15:12];
    6'b101111:data <= set_data[19:16];
    6'b011111:data <= set_data[23:20];
    endcase
  end
end
endmodule

效果图

在这里插入图片描述

相关推荐
©️2020 CSDN 皮肤主题: 黑客帝国 设计师:白松林 返回首页