Jetson Nano Camera

版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 by-sa 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接:https://blog.csdn.net/hjx5200/article/details/89289472
gst-launch-1.0 nvarguscamerasrc ! 'video/x-raw(memory:NVMM),width=3820, height=2464, framerate=21/1, format=NV12' ! nvvidconv flip-method=0 ! 'video/x-raw,width=960, height=616' ! nvvidconv ! nvegltransform ! nveglglessink -e
g++ -std=c++11 -Wall -I/usr/lib/opencv simple_camera.cpp -L/usr/lib -lopencv_core -lopencv_highgui -lopencv_videoio -o simple_camera

 

展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页