Windows查看进程CMD命令和终止进程CMD命令

        今天朋友给我发了个玩笑程序,备受折磨的同时学会了两个命令,与大家共享:

TaskList
        列出当前所有运行进程。
        使用方法:在命令提示符中输入tasklist 然后回车,会看到类似下面的列表:

映像名称                       PID 会话名              会话#       内存使用
========================= ======== ================ =========== ============
System Idle Process              0 Console                    0         28 K
System                           4 Console                    0        328 K
smss.exe                       376 Console                    0        500 K
csrss.exe                      424 Console                    0     22,636 K
winlogon.exe                   452 Console                    0      1,572 K
services.exe                   500 Console                    0      3,996 K
lsass.exe                      512 Console                    0     10,044 K
ati2evxx.exe                   680 Console                    0      3,484 K
svchost.exe                    704 Console                    0      3,236 K
svchost.exe                    792 Console                    0      4,200 K
svchost.exe                    864 Console                    0      5,528 K
svchost.exe                    880 Console                    0      5,604 K
svchost.exe                    916 Console                    0     29,548 K
spoolsv.exe                   1048 Console                    0      6,220 K
msdtc.exe                     1080 Console                    0      4,820 K
ati2evxx.exe                  1104 Console                    0      3,844 K
svchost.exe                   1312 Console                    0      2,648 K
FrameworkService.exe          1404 Console                    0      9,372 K
Mcshield.exe                  1448 Console                    0     48,900 K
VsTskMgr.exe                  1516 Console                    0        792 K
naPrdMgr.exe                  1544 Console                    0      1,280 K
MsDtsSrvr.exe                 1696 Console                    0     13,288 K
msftesql.exe                  1796 Console                    0      4,424 K
explorer.exe                  1936 Console                    0     40,520 K
sqlservr.exe                  1968 Console                    0     80,484 K
msmdsrv.exe                   2312 Console                    0     25,252 K
GooglePinyinDaemon.exe        2360 Console                    0        400 K
shstat.exe                    2368 Console                    0        888 K
UdaterUI.exe                  2376 Console                    0      3,432 K
daemon.exe                    2388 Console                    0      4,156 K
ctfmon.exe                    2472 Console                    0      5,788 K
Mctray.exe                    2496 Console                    0      3,280 K
TM.exe                        2588 Console                    0     18,220 K
MOM.exe                       2592 Console                    0      5,516 K
YCNLeyi.exe                   2664 Console                    0     23,596 K
volumouse.exe                 2720 Console                    0      4,996 K
wcescomm.exe                  2740 Console                    0      5,388 K
mysqld-nt.exe                 2748 Console                    0     17,432 K
TXPlatform.exe                2776 Console                    0        880 K
googletalk.exe                2820 Console                    0     13,696 K
rapimgr.exe                   2832 Console                    0      5,676 K
svchost.exe                   2868 Console                    0      1,488 K
ReportingServicesService.     2892 Console                    0     68,752 K
Workrave.exe                  2960 Console                    0     18,076 K
sqlbrowser.exe                3112 Console                    0      8,484 K
sqlwriter.exe                 3160 Console                    0      4,104 K
CCC.exe                       3636 Console                    0     11,440 K
SQLAGENT90.EXE                3748 Console                    0      1,836 K
svchost.exe                   1828 Console                    0      4,520 K
svchost.exe                   1848 Console                    0      4,396 K
alg.exe                       2304 Console                    0      3,272 K
wmiprvse.exe                  3096 Console                    0      5,828 K
wuauclt.exe                   4004 Console                    0      4,016 K
foobar2000.exe                 908 Console                    0     11,060 K
conime.exe                    4948 Console                    0      4,876 K
FileZilla server.exe          5684 Console                    0      3,784 K
inetinfo.exe                  3652 Console                    0      9,272 K
svchost.exe                   1980 Console                    0      7,228 K
IPMSG2007.exe                 3916 Console                    0     10,904 K
zBlogWriter.exe               3808 Console                    0     13,292 K
SPDESIGN.EXE                  4284 Console                    0      4,080 K
mstsc.exe                     5716 Console                    0     14,020 K
mstsc.exe                     4692 Console                    0     14,448 K
dexplore.exe                  4844 Console                    0     45,336 K
MSACCESS.EXE                  5484 Console                    0     53,588 K
cmd.exe                       6108 Console                    0      1,972 K
Maxthon.exe                   6076 Console                    0     44,768 K
cmd.exe                       6084 Console                    0        752 K
wmiprvse.exe                  4192 Console                    0      6,064 K
firefox.exe                   5688 Console                    0     58,420 K
tasklist.exe                  6016 Console                    0      4,176 K
Tskill:tskill PID
        
结束某个进程,比如我想结束上面的Maxthom,就可以这样:
Tskill 6076
        其中的6076为Maxthon的ID。

有兴趣的同学可以 下载试一下这个软件和上面的命令(提示:要ALT+ENTER全屏才行)

 • 2
  点赞
 • 8
  收藏
  觉得还不错? 一键收藏
 • 1
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论 1
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值