update多表, Access与SQl的区别

ACCESS与SQLSERVER中的UPDATE语句对比:
 
  SQLSERVER中更新多表的UPDATE语句:
    
 UPDATE Tab1
    SET a.Name = b.Name
 FROM Tab1 a,Tab2 b
 WHERE a.ID = b.ID;
  
   同样功能的SQL语句在ACCESS中应该是
  
 UPDATE Tab1 a,Tab2 b
    SET a.Name = b.Name
 WHERE a.ID = b.ID;


 转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_50bd15d20100vmes.html
发布了14 篇原创文章 · 获赞 9 · 访问量 5万+
展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页

©️2019 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师: CSDN官方博客

分享到微信朋友圈

×

扫一扫,手机浏览