Archlinux grub

版权声明:本文为博主原创文章,转载请留言 https://blog.csdn.net/hongshuteng/article/details/79961462

Prepare

  • To generate grub.cfg automatically, remember to install ‘os-prober’.

$ sudo pacman -Syu os-prober

Configure

$ sudo grub-install –target=x86_64-efi –efi-directory=/boot/EFI –recheck

$ sudo grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭