Python实现二叉树及其4种遍历

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/Hongwing/article/details/52433933

Python & BinaryTree

1. BinaryTree (二叉树)

二叉树是有限个元素的集合,该集合或者为空、或者有一个称为根节点(root)的元素及两个互不相交的、分别被称为左子树和右子树的二叉树组成。

 • 二叉树的每个结点至多只有二棵子树(不存在度大于2的结点),二叉树的子树有左右之分,次序不能颠倒。
 • 二叉树的第i层至多有2^{i-1}个结点
 • 深度为k的二叉树至多有2^k-1个结点;
 • 对任何一棵二叉树T,如果其终端结点数为N0,度为2的结点数为N2,则N0=N2+1

2. 二叉树

这里写图片描述


 • 生成二叉树
# init a tree
def InitBinaryTree(dataSource, length):
  root = BTNode(dataSource[0])

  for x in xrange(1,length):
    node = BTNode(dataSource[x])
    InsertElementBinaryTree(root, node)
  return root
  print 'Done...'
 • 前根遍历
# pre-order
def PreorderTraversalBinaryTree(root):
  if root:
    print '%d | ' % root.data,
    PreorderTraversalBinaryTree(root.leftChild)
    PreorderTraversalBinaryTree(root.rightChild)
 • 中根遍历
# in-order
def InorderTraversalBinaryTree(root):
  if root:
    InorderTraversalBinaryTree(root.leftChild)
    print '%d | ' % root.data,
    InorderTraversalBinaryTree(root.rightChild)
 • 后根遍历
# post-order
def PostorderTraversalBinaryTree(root):
  if root:
    PostorderTraversalBinaryTree(root.leftChild)
    PostorderTraversalBinaryTree(root.rightChild)
    print '%d | ' % root.data,
 • 按层遍历
# layer-order
def TraversalByLayer(root, length):
  stack = []
  stack.append(root)
  for x in xrange(length):
    node = stack[x]
    print '%d | ' % node.data,
    if node.leftChild:
      stack.append(node.leftChild)
    if node.rightChild:
      stack.append(node.rightChild)
 • Result
  这里写图片描述

二叉树的思想重在“递归”, 并不是非要用递归处理,而是去理解二叉树递归的思想


 • 完整代码段
# -*- coding:utf-8 -*-

#################
### implement Binary Tree using python
### Hongwing
### 2016-9-4
#################

import math

class BTNode(object):
  """docstring for BTNode"""
  def __init__(self, data):
    self.data = data
    self.leftChild = None
    self.rightChild = None


# insert element 
def InsertElementBinaryTree(root, node):
  if root:
    if node.data < root.data:
      if root.leftChild:
        InsertElementBinaryTree(root.leftChild, node)
      else:
        root.leftChild = node
    else:
      if root.rightChild:
        InsertElementBinaryTree(root.rightChild, node)
      else:
        root.rightChild = node
  else:
    return 0

# init a tree
def InitBinaryTree(dataSource, length):
  root = BTNode(dataSource[0])

  for x in xrange(1,length):
    node = BTNode(dataSource[x])
    InsertElementBinaryTree(root, node)
  return root
  print 'Done...'

# pre-order
def PreorderTraversalBinaryTree(root):
  if root:
    print '%d | ' % root.data,
    PreorderTraversalBinaryTree(root.leftChild)
    PreorderTraversalBinaryTree(root.rightChild)

# in-order
def InorderTraversalBinaryTree(root):
  if root:
    InorderTraversalBinaryTree(root.leftChild)
    print '%d | ' % root.data,
    InorderTraversalBinaryTree(root.rightChild)

# post-order
def PostorderTraversalBinaryTree(root):
  if root:
    PostorderTraversalBinaryTree(root.leftChild)
    PostorderTraversalBinaryTree(root.rightChild)
    print '%d | ' % root.data,

# layer-order
def TraversalByLayer(root, length):
  stack = []
  stack.append(root)
  for x in xrange(length):
    node = stack[x]
    print '%d | ' % node.data,
    if node.leftChild:
      stack.append(node.leftChild)
    if node.rightChild:
      stack.append(node.rightChild)


if __name__ == '__main__':
  dataSource = [3, 4, 2, 6, 7, 1, 8, 5]
  length = len(dataSource)
  BTree = InitBinaryTree(dataSource, length)
  print '****NLR:'
  PreorderTraversalBinaryTree(BTree)
  print '\n****LNR'
  InorderTraversalBinaryTree(BTree)
  print '\n****LRN'
  PostorderTraversalBinaryTree(BTree)
  print '\n****LayerTraversal'
  TraversalByLayer(BTree, length)
阅读更多
想对作者说点什么?

博主推荐

换一批

没有更多推荐了,返回首页