Stirng字符串基本函数

package com;

public class stringTest1 {
  public static void main(String[] args) {
  String str=new String();
  byte[] b={1,2,3,4};
    String s = new String( b );
    System.out.println( s );
    System.out.println( "hello".length() );
    char[] c={'1','b'};
//   字符数组转化为字符串
    String s1 = new String( c );
    System.out.println( s1 );


//    只可以去掉前面的空格,不可以去掉后面的
    System.out.println( " hou zhi cong".trim() );
//      比较第一个字母相减
    System.out.println( "abc".compareTo( "a" ) );
//    布尔方法 返回true 或者false
    System.out.println( "abc".equalsIgnoreCase( "ABc" ) );
//    u返回下标是2的字符
    System.out.println( "houzhicong".charAt( 2 ) );
//    [1,3)ou
    System.out.println( "houzhicong".substring( 1, 3 ) );
//    判断前缀是不是123是 true
    System.out.println( "123456".startsWith( "123" ) );
    System.out.println( "houzhicong".endsWith( "g" ) );

//从3开始找,看是否有符合条件的数字
    System.out.println( "houzhicong".indexOf( "c", 3 ) );


  }
}
已标记关键词 清除标记
相关推荐
©️2020 CSDN 皮肤主题: 1024 设计师:白松林 返回首页