shell:输出数组中大于5的数

输出数组中大于5的数,需要注意if [ $a –ge$b ]中的空格 

#!/bin/bash

array=(1 2 3 5 64 7 8 9 21)

length=${#array[@]}

for((a=0;a<$length;a++))

do

  if [ ${array[$a]} -ge  5 ]

  then echo ${array[$a]}

  fi

done

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试