Python 微服务框架 nameko

nameko:

1、支持服务发现、负载均衡

2、支持依赖自动注入,使用很方便

3、缺点:超时、限速、权限等机制不完善

 

代码示例:https://github.com/junneyang/nameko-demo

 

参考资料:

https://github.com/nameko/nameko

https://nameko.readthedocs.io/en/stable/index.html

http://sanwen.net/a/okannbo.html

 

python ESB消息总线:

https://zato.io/

https://zato.io/docs/index.html

https://zato.io/docs/architecture/overview.html

https://github.com/zatosource/zato

http://www.infoq.com/cn/articles/zato

 

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭