DB2下载地址总结DB2 v8.2,v9.1,v9.5,v9.7下载地址

下列都是完全版包含补丁的地址 ,包含必备和并存补丁(稍后可取消选择不需要的补丁)

v10以后版本可取官网下载!

DB2 8.2

Windows 32位: ftp://public.dhe.ibm.com/ps/products/db2/fixes2/english-us/db2winIA32v8/fixpak/FP18_WR21443/FP18_WR21443_ESE.exe

DB2 9.1

Windows 32位:http://delivery04.dhe.ibm.com/sar/CMA/IMA/00vcl/0/v9fp9_win_ese.exe

Windows 64位:http://delivery04.dhe.ibm.com/sar/CMA/IMA/00vcw/0/v9fp9_winx64_ese.exe

Windows 64位 Itanium: http://delivery04.dhe.ibm.com/sar/CMA/IMA/00vj9/0/v9fp9_win64_ese.exe

Linux 32位 :http://delivery04.dhe.ibm.com/sar/CMA/IMA/00vem/0/v9fp9_linux_ese.tar.gz

Linux 64位:http://delivery04.dhe.ibm.com/sar/CMA/IMA/00vft/0/v9fp9_linuxx64_universal_fixpack.tar.gz

HP unix 64位:http://delivery04.dhe.ibm.com/sar/CMA/IMA/00ve6/0/v9fp9_hppa_universal_fixpack.tar.gz

DB2 9.5

Windows 32位:http://delivery04.dhe.ibm.com/sar/CMA/IMA/02bok/1/v9.5fp7_nt32_server.exe

Windows 64位:http://delivery04.dhe.ibm.com/sar/CMA/IMA/02box/1/v9.5fp7_ntx64_server.exe

Linux 32位:http://delivery04.dhe.ibm.com/sar/CMA/IMA/02bnv/0/v9.5fp7_linuxia32_universal_fixpack.tar.gz

linux 64 位:http://delivery04.dhe.ibm.com/sar/CMA/IMA/02bni/0/v9.5fp7_linuxx64_universal_fixpack.tar.gz

Aix 64位:http://delivery04.dhe.ibm.com/sar/CMA/IMA/02bmd/0/v9.5fp7_aix64_universal_fixpack.tar.gz

HP unix 64位:http://delivery04.dhe.ibm.com/sar/CMA/IMA/02bmr/0/v9.5fp7_hpipf64_universal_fixpack.tar.gz

DB2 9.7

Windows 32位: http://delivery04.dhe.ibm.com/sar/CMA/IMA/0152u/1/v9.7fp3a_nt32_universal_fixpack.exe

Windows 64位: http://delivery04.dhe.ibm.com/sar/CMA/IMA/01534/1/v9.7fp3a_ntx64_universal_fixpack.exe

Linux 32位: http://delivery04.dhe.ibm.com/sar/CMA/IMA/0152j/1/v9.7fp3a_linuxia32_universal_fixpack.tar.gz

linux 64 位: http://delivery04.dhe.ibm.com/sar/CMA/IMA/01523/1/v9.7fp3a_linuxx64_universal_fixpack.tar.gz

Aix 64位: http://delivery04.dhe.ibm.com/sar/CMA/IMA/0150o/1/v9.7fp3a_aix64_universal_fixpack.tar.gz

HP unix 64位:http://delivery04.dhe.ibm.com/sar/CMA/IMA/01512/1/v9.7fp3a_hpipf64_universal_fixpack.tar.gz

展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页