java从树组中删除元素

 
//从数组中删除一个key这个元素,删除成功返回1,不成功返回-1
    static int deleteArray(int a[], int key)
    {
       int i=0;
       while(i<a.length && a[i]!=key)
           i++;
       if(i>=a.length)
           return -1;
       else
       {
           for(int j=i;j<a.length-1;j++)
              a[j]=a[j+1]; 
           return 1;
          
       }
      
    }
 
阅读更多
文章标签: java
上一篇c++中树的操作
下一篇java中在一个数组中插入一个新的值
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

关闭
关闭