igame的专栏

Making something

一个快速的8级ALPHA混合算法

虽然主题是C++和图形,但好象没有写过一篇关于图形的,现在发一个,添补空白。下面是一个同事写的实现8ALPHA混合的算法,虽然只有8级,但比我用定点数写的实现任意级的要快许多倍。从这个示例可以看出算法的威力,也可以看出数学是多么重要。

 

/// 获取RGB分量的掩码

#define RGB565_R_MASK    0xF800

#define RGB565_G_MASK   0x07E0

#define RGB565_B_MASK    0x001F

 

#define RGB565_R_LBIT      0x0800

#define RGB565_G_LBIT     0x0020

#define RGB565_B_LBIT      0x0001

 

#define RGB565_R_MBIT     0x8000

#define RGB565_G_MBIT    0x0400

#define RGB565_B_MBIT     0x0010

/// 混合了RGB?位

#define RGB565_MSBIT       (RGB565_R_MBIT | RGB565_G_MBIT | RGB565_B_MBIT)

#define RGB565_LSBIT (RGB565_R_LBIT | RGB565_G_LBIT | RGB565_B_LBIT)

 

#define RGB565_R_M2BIT   (RGB565_R_MBIT | (RGB565_R_MBIT >> 1))

#define RGB565_G_M2BIT   (RGB565_G_MBIT | (RGB565_G_MBIT >> 1))

#define RGB565_B_M2BIT   (RGB565_B_MBIT | (RGB565_B_MBIT >> 1))

 

#define RGB565_R_M3BIT   (RGB565_R_MBIT | (RGB565_R_MBIT >> 1) | (RGB565_R_MBIT >> 2))

#define RGB565_G_M3BIT   (RGB565_G_MBIT | (RGB565_G_MBIT >> 1) | (RGB565_G_MBIT >> 2))

#define RGB565_B_M3BIT   (RGB565_B_MBIT | (RGB565_B_MBIT >> 1) | (RGB565_B_MBIT >> 2))

 

 

void vBlendImage(unsigned int vAddr, 图像结构指针 lpImage, unsigned int xSrc, unsigned int ySrc, unsigned int width, unsigned int height, unsigned int coef)

{

       unsigned int i,j,dwidth,dheight,deltawidth;

       unsigned int* dp = (unsigned int *)vAddr, *dp1, *sp = lpImage->databuf;

 

       if(xSrc >= (DTMAXX + 1) || ySrc >= (DTMAXY + 1)){

              return;

       }

 

       dwidth = lpImage->width;

       dheight = lpImage->height;

 

       deltawidth = dwidth - width;

 

/*    if(xSrc + width > (DTMAXX + 1)){

              width = (DTMAXX + 1) - xSrc;

       }

      

       if(ySrc + height > (DTMAXY + 1)){

              height = (DTMAXY + 1) - ySrc;

       }*/

      

       dp += (ySrc * (DTMAXX + 1) + xSrc);

 

       for(i=0; i<height; i++){

              dp1 = dp;

              for(j=0; j<width; j++){

                     unsigned int scolor, dcolor;

                     unsigned int mcolor;

                     unsigned int skcolor, dkcolor;

                     unsigned int xcolor;

                    

                     scolor = *sp++;

                     xcolor = dcolor = *dp1;

 

                     skcolor = scolor & RGB565_LSBIT;

                     scolor = scolor & ~RGB565_LSBIT;

 

                     dkcolor = dcolor & RGB565_LSBIT;

                     dcolor = dcolor & ~RGB565_LSBIT;

 

                     if(coef & BIT0){

                            mcolor = xcolor & skcolor;

                            xcolor = (xcolor & ~RGB565_LSBIT) + scolor;

                            xcolor = (xcolor >> 1) + mcolor;

                     }

 

                     if(coef & BIT1){

                            mcolor = xcolor & skcolor;

                            xcolor = (xcolor & ~RGB565_LSBIT) + scolor;

                            xcolor = (xcolor >> 1) + mcolor;

                     }else{

                            if(xcolor != dcolor){

                                   mcolor = xcolor & dkcolor;

                                   xcolor = (xcolor & ~RGB565_LSBIT) + dcolor;

                                   xcolor = (xcolor >> 1) + mcolor;

                            }

                     }

 

                     if(coef & BIT2){

                            mcolor = xcolor & skcolor;

                            xcolor = (xcolor & ~RGB565_LSBIT) + scolor;

                            xcolor = (xcolor >> 1) + mcolor;

                     }else{

                            if(xcolor != dcolor){

                                   mcolor = xcolor & dkcolor;

                                   xcolor = (xcolor & ~RGB565_LSBIT) + dcolor;

                                   xcolor = (xcolor >> 1) + mcolor;

                            }

                     }

 

                     *dp1++ = xcolor;

              }

              sp += deltawidth;

              dp += (DTMAXX + 1);

       }

}

 
阅读更多
版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/igame/article/details/1781774
文章标签: 算法 图形 c
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭