Leetcode43. Multiply Strings字符串相乘(大数相乘)

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/iov3Rain/article/details/84331655

给定两个以字符串形式表示的非负整数 num1 和 num2,返回 num1 和 num2 的乘积,它们的乘积也表示为字符串形式。

示例 1:

输入: num1 = "2", num2 = "3" 输出: "6"

示例 2:

输入: num1 = "123", num2 = "456" 输出: "56088"

说明:

 1. num1 和 num2 的长度小于110。
 2. num1 和 num2 只包含数字 0-9。
 3. num1 和 num2 均不以零开头,除非是数字 0 本身。
 4. 不能使用任何标准库的大数类型(比如 BigInteger)或直接将输入转换为整数来处理。

 

 

class Solution {
public:
  string multiply(string num1, string num2)
  {
    if(num1 == "0" || num2 == "0")
      return "0";
    int len1 = num1.size();
    int len2 = num2.size();
    num1 = string(num1.rbegin(), num1.rend());
    num2 = string(num2.rbegin(), num2.rend());
    vector<int> v(len1 + len2, 0);
    int x = 0;
    int i, j;
    for(i = 0; i < len2; i++)
    {
      x = 0;
      for(j = 0; j < len1; j++)
      {
        v[i + j] += (num1[j] - '0') * (num2[i] - '0') + x;
        x = v[i + j] / 10;
        v[i + j] %= 10;
      }
      if(x != 0)
      {
        v[i + j] = x;
        x = 0;
      }
    }
    string res = "";
    for(int i = 0; i < len1 + len2; i++)
    {
      if(i == len1 + len2 - 1 && v[i] == 0)
        break;
      res = (char)(v[i] + '0') + res;
    }
    return res;
  }
};

 

展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页