java 科学记数法数转为其他数值类型

在实际用运中,经常遇到要把科学计数的数值转为其他类型的数值,比如把 1.1234546789E6转为1123454.6789


  double a = 1.1234546789E6;
  java.text.DecimalFormat df = new java.text.DecimalFormat("00.00");//""00.00"小数点后面的0的个数表示小数点的个数
  String b = df.format(a);

 

------打印结果-----------------

1123454.6789

 

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭