ityuany

I have a dream ~~~

binary search

在《编程珠玑》中有详细的讨论。主要出于性能方向改进。

 1. 二分法很简单吧 ,但要想 一次写对  也不容易吧 ,更何况他的一些扩展应用呢 ,我这里扩展了四种,<P> </P><P>基础知识 还是牢靠的好</P><P> </P>  
 1. /**  
 2.  * Author: yiminghe  
 3.  * Date: 2008-10-13  
 4.  * Time: 23:50:48  
 5.  * Any problem ,contact yiminghe@fudan.edu.cn.  
 6.  */  
 7. public class BinarySearch {   
 8.   
 9.     //返回中间一个数   
 10.     //12345666689   
 11.     // 6  不确定返回哪个6   
 12.     public static int b1(int[] array, int v) {   
 13.         int left = 0;   
 14.         int right = array.length - 1;   
 15.         while (left <= right) {   
 16.             int middle = (left + right) / 2;   
 17.             if (array[middle] == v) return middle;   
 18.             if (array[middle] > v)   
 19.                 right = middle - 1;   
 20.             else  
 21.                 left = middle + 1;   
 22.         }   
 23.   
 24.         return -1;   
 25.   
 26.     }   
 27.   
 28.     //返回重复元素的最后一个数   
 29.     //123456667   
 30.     //最后一个6位置返回    
 31.     public static int b2(int[] array, int v) {   
 32.         int left = 0;   
 33.         int right = array.length - 1;   
 34.         while (left < right) {   
 35.             int middle = (left + right + 1) / 2;   
 36.             if (array[middle] > v)   
 37.                 right = middle - 1;   
 38.             else  
 39.                 left = middle;   
 40.         }   
 41.   
 42.         if (array[left] == v)   
 43.             return left;   
 44.   
 45.         return -1;   
 46.   
 47.     }   
 48.   
 49.   
 50.     //返回重复元素的最前一个数   
 51.     //123456667   
 52.     //最前一个6位置返回   
 53.     public static int b3(int[] array, int v) {   
 54.         int left = 0;   
 55.         int right = array.length - 1;   
 56.         while (left < right) {   
 57.             int middle = (left + right) / 2;   
 58.             if (array[middle] < v)   
 59.                 left = middle + 1;   
 60.             else  
 61.                 right = middle;   
 62.         }   
 63.   
 64.         if (array[right] == v)   
 65.             return right;   
 66.   
 67.         return -1;   
 68.   
 69.     }   
 70.   
 71.   
 72.     //返回重复元素的最前一个数   
 73.     //1234566689   
 74.     //最前一个6位置返回 ,若找不到,显示 比他小的离它最大位置,比它小的离它最小位置   
 75.     //如 找 7 ,则 输出 最后一个6的位置 和 8 的位置   
 76.     public static int b4(int[] array, int v, int flag) {   
 77.         int left = 0;   
 78.         int right = array.length - 1;   
 79.         while (left < right) {   
 80.             int middle = (left + right) / 2;   
 81.             if (array[middle] < v)   
 82.                 left = middle + 1;   
 83.             else  
 84.                 right = middle;   
 85.         }   
 86.   
 87.   
 88.         if (array[right] == v)   
 89.             return right;   
 90.         System.out.println(right - 1 + "  -- " + left);   
 91.         return -1;   
 92.   
 93.     }   
 94.   
 95.   
 96.     public static void main(String[] args) {   
 97.         //                       0, 1, 2, 3  4  5  6  7   
 98.         int[] array = new int[]{12341016161616161618110};   
 99.         //array = new int[]{0, 6};   
 100.         //array = new int[]{6, 7};   
 101.         System.out.println(b1(array, 16));   
 102.         System.out.println(b2(array, 16));   
 103.         System.out.println(b3(array, 16));   
 104.         System.out.println(b4(array, 61));   
 105.   
 106.   
 107.     }   
 108. }  

 

阅读更多
个人分类: java
上一篇Java语言中容易被人忽视的细节
下一篇Java中byte的符号位
想对作者说点什么? 我来说一句

Binary Search Tree

2013年04月05日 10KB 下载

没有更多推荐了,返回首页

关闭
关闭