opencl高斯源码整理

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/jacke121/article/details/63253601

jni版的,有fft

https://github.com/chikat/OclImageBookFFT


高斯滤波:

https://github.com/Given-Jiang/Gaussian_Filter_Altera_OpenCL_DE1-SoC

https://github.com/Given-Jiang/Gaussian_Filter_Nvidia_OpenCL


高斯滤波-简单demo

https://github.com/scorrigan/OpenCL-Gaussian


高斯模糊:

https://github.com/LefterisJP/OpenCL_Gaussian_Blur

https://github.com/smistad/OpenCL-Gaussian-Blur

https://github.com/mnmnc/gaussian_blur_opencl


高斯金字塔:

https://github.com/twitwi/ClGaussianPyramid

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试