opencl高斯源码整理

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/jacke121/article/details/63253601

jni版的,有fft

https://github.com/chikat/OclImageBookFFT


高斯滤波:

https://github.com/Given-Jiang/Gaussian_Filter_Altera_OpenCL_DE1-SoC

https://github.com/Given-Jiang/Gaussian_Filter_Nvidia_OpenCL


高斯滤波-简单demo

https://github.com/scorrigan/OpenCL-Gaussian


高斯模糊:

https://github.com/LefterisJP/OpenCL_Gaussian_Blur

https://github.com/smistad/OpenCL-Gaussian-Blur

https://github.com/mnmnc/gaussian_blur_opencl


高斯金字塔:

https://github.com/twitwi/ClGaussianPyramid

阅读更多
想对作者说点什么?

博主推荐

换一批

没有更多推荐了,返回首页