MySQL数据库备份脚本

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/jaune161/article/details/80354935

备份脚本如下:

#!/bin/bash
BACKUP_PATH=/opt/backup/<backup_dir>
MYSQL_DUMP=/usr/bin/mysqldump
BACKUP_TIME=$(date +%Y%m%d.%H%M)
BACKUP_DB=<db_name>
DB_USER=<username>
DB_PAWD=<password>

${MYSQL_DUMP} -u${DB_USER} -p${DB_PAWD} ${BACKUP_DB} > ${BACKUP_PATH}/${BACKUP_DB}.sql
if [ $? -ne 0 ];then
  echo "${BACKUP_TIME} mysqldump error " >> ${BACKUP_PATH}/dump.log
  exit 1
fi

tar -zcvf ${BACKUP_PATH}/${BACKUP_DB}.${BACKUP_TIME}.tar.gz ${BACKUP_PATH}/${BACKUP_DB}.sql 
rm -f ${BACKUP_PATH}/${BACKUP_DB}.sql 

#删除10天前的文件
find ${BACKUP_PATH} -name "*.tar.gz" -mtime +10 -exec rm -rfv {} \;
exit 0
 • <backup_dir>:备份目录
 • <db_name>:数据库名称
 • <username>:数据库用户名
 • <password>:数据库用户名

写好脚本之后,需要将脚本添加到Linux的定时任务中

crontab -e # 编辑执行计划脚本

添加下面的内容

# 每小时执行一次备份脚本
0 */1 * * * /opt/backup/<your_backup_script>.sh

然后保存退出,就可以了

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭