kotlin入门-类定义

/**
 * 定义一个足球运动员,构造参数:姓名,国家,俱乐部
 */
class Footballer(var name: String, var country: String, var club: String) {

  fun offside() {
    println("${name}越位了")
  }

  fun shoot() {
    println("${name}开始射门")
  }

  /**
   * 初始化一个未知值的变量
   */
  lateinit var language: String

  /**
   * 初始化一个未知值的常量
   */
  val position: String by lazy {
    String()
  }

}

fun main(args: Array<String>) {
  var icardi: Footballer = Footballer("伊卡尔迪", "阿根廷", "国际米兰")
  icardi.offside()
  icardi.shoot()
  icardi.language = "西班牙语"

  println("${icardi.name}说${icardi.language}")
}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试