DB2批量跑sql文件

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/jiangxiaoge1023/article/details/51553833
#!/bin/bash
db2 connect to DB_NAME
db2 set current schema DB_SCHEMA
for file in `ls -a /home/user/ceshi`
  do
        db2 -tvf /home/user/ceshi/$file
  done

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试