Android调用Linux命令修改文件权限的两种实现方式

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/johnWcheung/article/details/78196826
public class FileMode {
  public static void changeFileModeByCmd(String file) {
    String[] command = {"chmod", "777", file};
    ProcessBuilder builder = new ProcessBuilder(command);
    try {
      builder.start();
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }

  public static void changeFileModeBySys(String filename) {
    try {
      Process p = Runtime.getRuntime().exec("chmod 644 " + filename);
      int status = p.waitFor();
      if (status == 0) {
        //chmod succeed
      } else {
        //chmod failed
      }
    } catch (IOException | InterruptedException e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试