js拖动

拖动在需要拖的东西上加class="dragme"

var ie=document.all;
var nn6=document.getElementById&&!document.all;
var isdrag=false;
var y;
var x;
var dobj;

function movemouse(e)
{
  if (isdrag)
  {
    dobj.style.top  = nn6 ? ty + e.clientY - y : ty + event.clientY - y;
    dobj.style.left  = nn6 ? tx + e.clientX - x : tx + event.clientX - x;
    return false;
  }
}

function selectmouse(e)
{
  var fobj = nn6 ? e.target : event.srcElement;
  var topelement = nn6 ? "HTML" : "BODY";
  while (fobj.tagName != topelement && fobj.className != "dragme")
  {
    fobj = nn6 ? fobj.parentNode : fobj.parentElement;
  }
  if (fobj.className=="dragme")
  {
    isdrag = true;
    dobj = fobj;
 //alert(dobj.id);显示被拖动图片的ID
    ty = parseInt(dobj.style.top+0);
    tx = parseInt(dobj.style.left+0);
    y = nn6 ? e.clientY : event.clientY;
    x = nn6 ? e.clientX : event.clientX;
    document.οnmοusemοve=movemouse;
    return false;
  }
}
document.οnmοusedοwn=selectmouse;
document.οnmοuseup=new Function("isdrag=false"); 

 • 0
  点赞
 • 0
  收藏
 • 打赏
  打赏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包

打赏作者

junjielu

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值