linux 登陆弹出 manage smart cards

RedHat Enterprise 5 Linux系统开机后会自动弹出“Manage Smart Cards”提示。

原因: 默认安装时开启了红帽智能管理卡的管理界面。                
 解决方法:停止此项服务删除默认安装有这个软件包。                       
                         
 1.#chkconfig pcscd off                        
 2.#/etc/init.d/pcscd stop                          
 3.#yum remove esc            

 第三步弹出2个提示输入Y即可!

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭