C#DES加密解密

    关于DES加密解密由于项目中用到了,主要用在了对登录的用户名进行加密解密。一个程序某些关键信息肯定是要有安全性要求的,这个时候其实就需要加密和解密的过程,保障起安全性。

 

   DES,全称Data Encryption Standard,是一种对称加密算法。由于其安全性比较高(有限时间内,没有一种加密方法可以说是100%安全),很可能是最广泛的密钥系统(我们公司也在用,估计你们也有在用....),唯一一种方法可以破解该算法,那就是穷举法。

 

  加密和解密本身是一门很复杂的学科,本文浅操,我就不去探究起加密的过程和原理。如果要深究的话,肯定是要花写精力的,写这篇文章只有两个方法,一个是加密,一个是解密的。比较简洁,送给小白。引用的命名空间是using System.Security.Cryptography,用到了一下类

DESCryptoServiceProvider:定义访问数据加密标准,算法的加密服务提供程序 (CSP) 版本的包装对象

MemoryStream:内存流

CryptoStream:加密数据流的转换

 

des加密解密的过程主要有四个参数参与其中:明文、密钥、向量、加密结果。他们之间的关系很好理解,加密过程是这样的,加密结果=明文+密钥+向量,反之也是一样的。值得注意的是密钥和向量字符串长度必须为8.

国际惯例上图:

C# des加密解密

C#DES加密方法:

 

    /// <summary>
    /// C# DES解密方法
    /// </summary>
    /// <param name="encryptedValue">待解密的字符串</param>
    /// <param name="key">密钥</param>
    /// <param name="iv">向量</param>
    /// <returns>解密后的字符串</returns>
    public static string DESDecrypt(string encryptedValue, string key, string iv)
    {
      using (DESCryptoServiceProvider sa =
        new DESCryptoServiceProvider
        { Key = Encoding.UTF8.GetBytes(key), IV = Encoding.UTF8.GetBytes(iv) })
      {
        using (ICryptoTransform ct = sa.CreateDecryptor())
        {
          byte[] byt = Convert.FromBase64String(encryptedValue);

          using (var ms = new MemoryStream())
          {
            using (var cs = new CryptoStream(ms, ct, CryptoStreamMode.Write))
            {
              cs.Write(byt, 0, byt.Length);
              cs.FlushFinalBlock();
            }
            return Encoding.UTF8.GetString(ms.ToArray());
          }
        }
      }
    }

 

C#DES解密方法:

    /// <summary>
    /// C# DES加密方法
    /// </summary>
    /// <param name="encryptedValue">要加密的字符串</param>
    /// <param name="key">密钥</param>
    /// <param name="iv">向量</param>
    /// <returns>加密后的字符串</returns>
    public static string DESEncrypt( string originalValue, string key, string iv)
    {
      using (DESCryptoServiceProvider sa
        = new DESCryptoServiceProvider { Key = Encoding.UTF8.GetBytes(key), IV =Encoding.UTF8.GetBytes(iv)})
      {
        using (ICryptoTransform ct = sa.CreateEncryptor())
        {
          byte[] by = Encoding.UTF8.GetBytes(originalValue);
          using (var ms = new MemoryStream())
          {
            using (var cs = new CryptoStream(ms, ct,
                             CryptoStreamMode.Write))
            {
              cs.Write(by, 0, by.Length);
              cs.FlushFinalBlock();
            }
            return Convert.ToBase64String(ms.ToArray());
          }
        }
      }
    }


总结:des加密只是加密算法中的一种,这篇文章就当是抛砖引玉,如有不足的地方,希望提出宝贵的意见。对于其他的加密算法日后也要探索一下。

 

 

 

 

 

作者:张林

标题:C#DES加密解密:http://blog.csdn.net/kebi007/article/details/70158945

转载随意注明出处

关注我的微信公众号:dotNet全栈开发 ,一个专注.net全栈的公众号

 

已标记关键词 清除标记
©️2020 CSDN 皮肤主题: 技术工厂 设计师:CSDN官方博客 返回首页
实付 9.90元
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值