hdu 5363 Key Set(水)

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/u011328934/article/details/47343865

题目链接:hdu 5363 Key Set


#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <algorithm>

using namespace std;
const int mod = 1000000007;

int pow_mod (long long x, int n) {
	long long ans = 1;
	while (n) {
		if(n&1)
			ans = ans * x % mod;
		x = x * x % mod;
		n >>= 1;
	}
	return ans;
}

int main () {
	int cas, n;
	scanf("%d", &cas);
	while (cas--) {
		scanf("%d", &n);
		printf("%d\n", (pow_mod(2, n-1) + mod - 1) % mod);
	}
	return 0;
}


没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭