C的一些简单习题(11)--带参数的宏

//带参数的宏,求三角形面积
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#define s(a,b,c) (a+b+c)/2
#define area(a,b,c) sqrt(s*(s-a)*(s-b)*(s-c))
main()
{
float a,b,c,area,s;
printf("输入三角形三条边的值:/n");
printf("a=");
scanf("%f",&a);
printf("b=");
scanf("%f",&b);
printf("c=");
scanf("%f",&c);
s=s(a,b,c);
area=area(a,b,c);
printf("面积为:%f",area);
}
 
阅读更多
文章标签: c math.h float
个人分类: C练习
上一篇网络资源--一个C#的客户端代码(zz)
下一篇C的一些简单习题(12)--条件编译
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

关闭
关闭
关闭