C的一些简单习题(11)--带参数的宏

//带参数的宏,求三角形面积
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#define s(a,b,c) (a+b+c)/2
#define area(a,b,c) sqrt(s*(s-a)*(s-b)*(s-c))
main()
{
float a,b,c,area,s;
printf("输入三角形三条边的值:/n");
printf("a=");
scanf("%f",&a);
printf("b=");
scanf("%f",&b);
printf("c=");
scanf("%f",&c);
s=s(a,b,c);
area=area(a,b,c);
printf("面积为:%f",area);
}
 
阅读更多
想对作者说点什么?

博主推荐

换一批

没有更多推荐了,返回首页