java连接远程带有密码的mongodb数据库

java连接远程带有密码的mongodb数据库

java连接远程带有密码的mongodb数据库,这个是我们研究java以及mongodb数据库的人都必须研究的,mongo我们可以在远程设置远程的mongodb服务器。这个时候,客户端连mongo服务器,就必须通过帐户密码远程连接。也必须给mongodb设置帐户和密码

java连接mongodb数据库首先要连admin数据库,验证权限,选择服务器的IP以及端口才行。


      

       Mongo mg = new Mongo("127.0.0.1",27017);
             DB db = mg.getDB("admin");
            boolean ok = db.authenticate("system","system".toCharArray());
             //mg.auth("system","system");
            //查询所有的Database
            for (String name : mg.getDatabaseNames()) {
                //System.out.println("dbName: " + name);
            }

             db = mg.getDB("test");
            //查询所有的聚集集合
            for (String name : db.getCollectionNames()) {
                //System.out.println("collectionName: " + name);
            }

            DBCollection goods = db.getCollection("goods");

            //查询所有的数据
            DBCursor cur = goods.find();
            System.out.println(cur.count());
            while (cur.hasNext()) {
                System.out.println(cur.next());
            }
            System.out.println(cur.count());
            System.out.println(cur.getCursorId());
            System.out.println(JSON.serialize(cur));

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭