List调用toString()方法后,去除两头的中括号

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/kouwoo/article/details/50487262
import org.apache.commons.lang.StringUtils;

public class Test {
	public static void main(String[] args) {
		
		List<String> list = new ArrayList<String>();
		list.add("1");
		list.add("2");
		list.add("3");
		
		System.out.println(list.toString());
		System.out.println(StringUtils.strip(list.toString(),"[]"));
	}

}


打印内容:
[1, 2, 3]
1, 2, 3


没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭