Vue使用入门

Vue

页面局部刷新 https://www.cnblogs.com/lgx5/p/10786102.html

注意:有时候存在安装插件的时候有依赖冲突,需要重新下载
rm package-lock.json
rm -rf node_modules
npm install
npm run build

图片element-ui icon 图标无法正常显示问题
https://www.jianshu.com/p/8379597e3f97
https://blog.csdn.net/AXIMI/article/details/89633768
https://blog.csdn.net/AXIMI/article/details/89633768

https://blog.csdn.net/FormulaRoom/article/details/73920741
https://blog.csdn.net/kaola_l/article/details/80497490
https://www.cnblogs.com/chenleideblog/p/10484554.html

https://cn.vuejs.org/v2/guide/#
https://cn.vuejs.org/v2/api/#v-text
https://www.runoob.com/vue2/vue-directory-structure.html

各种组件:https://blog.csdn.net/abc26296/article/details/91045967

1下载安装包
https://npm.taobao.org/mirrors/node/v12.13.1/node-v12.13.1-linux-x64.tar.xz

2 tar -xvf node-v12.13.1-linux-x64.tar.xz

3
sudo ln -s /home/formularoom/env/node-v8.1.2-linux-x64/bin/node /usr/local/bin/node
sudo ln -s /home/formularoom/env/node-v8.1.2-linux-x64/bin/npm /usr/local/bin/npm

4验证安装部署成功
node -v
npm -v

5 安装cnpm
npm install -g cnpm --registry=https://registry.npm.taobao.org
sudo ln -s /home/formularoom/env/node-v8.1.2-linux-x64/bin/cnpm /usr/local/bin/cnpm
cnpm -v来进行验证

6安装vue-cli
cnpm install -g vue-cli
sudo ln -s /home/formularoom/env/node-v8.1.2-linux-x64/bin/vue /usr/local/bin/vue
https://blog.csdn.net/weixin_43945983/article/details/88294052 安装jquery 插件
cnpm install axios -g
https://www.cnblogs.com/chaoyuehedy/p/9931146.html
表格组件:https://element.eleme.cn/2.9/#/zh-CN/component/table
表格组件 cnpm i element-ui -S

7、创建第一个例子
vue init webpack firstproject
各种输入y

8、启动
修改配置:config/index.js host: ‘11.164.95.162’
cd firstproject
cnpm install
cnpm run dev

9、插件-HTTPserver
npm install -g http-server
ln -s ……
命令行输入http-server,然后再浏览器上就可以访问了

10打包
npm run build

11、部署
将dist、src、以及其他html 拷贝走,部署上就行了

发布了2 篇原创文章 · 获赞 0 · 访问量 24
展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页

©️2019 CSDN 皮肤主题: 1024 设计师: 上身试试

分享到微信朋友圈

×

扫一扫,手机浏览