Lintcode刷题日记之1. 两数之和

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/langhahaha/article/details/79978547

1两数之和

题目描述:

给定一个整数数组和一个目标值,找出数组中和为目标值的两个数。

你可以假设每个输入只对应一种答案,且同样的元素不能被重复利用。

示例:

给定 nums = [2, 7, 11, 15], target = 9

因为 nums[0] + nums[1] = 2 + 7 = 9
所以返回 [0, 1]

Python解法:

class Solution:
  def twoSum(self, nums, target):
    """
    :type nums: List[int]
    :type target: int
    :rtype: List[int]
    """
    flag = 0
    temp_list = list(enumerate(nums))#转换成下标加元素的元组列表[(0,2),(1,7),(2,11),(3,15)]
    for i in temp_list:
      flag += 1
      for j in temp_list[flag:]:
        if ((i[1] + j[1]) == target):
          return [i[0],j[0]]

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭