java字符串从固定位置截取到固定位置

版权声明:本博主小白一个,希望各位大神多多指教,相互学习。 https://blog.csdn.net/li1325169021/article/details/79970337

例:从  "["  符号取到  "]" 符号

public static void main(String[] args) {

String str="ip:5.5.5.167 time:2018-04-09 08:39:31 0x0000000000000000 LL2778209216 [2018-04-09 08:39:31]";
String strs=str.substring(str.indexOf("[")+1, str.indexOf("]"));
System.out.println(strs);

}


阅读更多

没有更多推荐了,返回首页