js获取当前时间 格式yyyy-MM-dd HH:MM:SS

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/li4562258fj155/article/details/72876423

js获取当前时间字符串 格式yyyy-MM-dd HH:MM:SS

代码

/**
 * 获取当前时间 格式:yyyy-MM-dd HH:MM:SS
 */
function getCurrentTime() {
    var date = new Date();//当前时间
    var month = zeroFill(date.getMonth() + 1);//月
    var day = zeroFill(date.getDate());//日
    var hour = zeroFill(date.getHours());//时
    var minute = zeroFill(date.getMinutes());//分
    var second = zeroFill(date.getSeconds());//秒
    
    //当前时间
    var curTime = date.getFullYear() + "-" + month + "-" + day
            + " " + hour + ":" + minute + ":" + second;
    
    return curTime;
}

/**
 * 补零
 */
function zeroFill(i){
    if (i >= 0 && i <= 9) {
        return "0" + i;
    } else {
        return i;
    }
}


没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭