python3 头条笔试部门合并问题

这是一道今日头条2018年校招第三次笔试的题目,原题如下

通用的思路都是DFS和BFS,我这里想说的并不是这两个,而是图像处理中的连通域分析思想

简单画了个示意图,步骤如下:

1 分析取得每一行的连通区域,图中红色表示部分

2,初始化连通域总数SUM=0

3,开始向下检测,SUM = SUM + 该行连通域的个数

4,逐个检测该行中的连通域是否与上一行中每一个连通域有交集,有则SUM = SUM -1,没有则集训

5, 循环3,4步直到结束,输出SUM

代码如下:

 


m = [
  [1,0,0,0,0],
  [0,0,1,1,0],
  [0,1,0,0,0],
  [0,0,1,0,0],
  [1,0,1,0,0],
]
l = len(m)

lists = []

for i in range(l):
  tmp_line = []
  tmp = [0,0]
  flag = False
  for j in range(l):
    if m[i][j] == 1:
      if flag is True:
        tmp[1] = j
      else:
        tmp[0] = j
        flag = True
    else:
      if flag is True:
        tmp[1] = j
        tmp_line.append(tmp)
        tmp = [0,0]
        flag = False

  if flag is True:
    tmp[1] = l-1
    tmp_line.append(tmp)
    flag = False
  lists.append(tmp_line)

print(lists)

sum1 = len(lists[0])
for i in range(1,l):
  queue = lists[i-1]
  sum1 += len(lists[i])
  for ls in lists[i]:
    if len(ls) == 0:
      continue
    if len(queue) == 0:
      continue
    if i != l - 2:
      depend_size = 0
    a = ls[0]
    b = ls[1]
    for k in queue:
      # 独立单元
      if k[0] >= b or k[1]<=a:
        continue
      else:
        sum1 -=1

print(sum1)

运行结果如下:

[[[0, 1]], [[2, 4]], [[1, 2]], [[2, 3]], [[0, 1], [2, 3]]]
5

共有5个连通域

这题还可以变化为8连通,坐标位置的8个方向都视为连通,有兴趣可以考虑下

没有更多推荐了,返回首页