hdu 1024 Max Sum Plus Plus

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/lidengdengter/article/details/79948713

一开始没摸清题目讲的范围,最后才理解只要m段连续不相交的子序列(不需要把数都用完)求和即可

求一个连续子序列之和最大,用动态规划,状态转移方程为dp[j]=max(0,dp[j-1])+num[j]

 

这题可以先求一个子序列时能得到的dp[]数组,再根据这个数组求加一个子序列时的dp[]数组

d[j]=max(pre[j-1],d[j-1])+num[j] 

#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<cmath>
#include<algorithm>
using namespace std;
typedef long long ll;
const int inf=1e8;
const int N=1e6+5;
int dp[N],num[N],pre[N];

int main(){
	int m,n;
	ll Max;
	while(~scanf("%d%d",&m,&n)){
		for(int i=1;i<=n;i++)
			scanf("%d",&num[i]);
		dp[0]=0;
		memset(pre,0,sizeof(pre));
		for(int i=1;i<=m;i++){
			Max=-inf;
			for(int j=i;j<=n;j++){
				dp[j]=max(dp[j-1],pre[j-1])+num[j];
				pre[j-1]=Max;  
				if(Max<dp[j])
					Max=dp[j];
			} 
		}
		printf("%d\n",Max);
	}
	return 0;
}

 

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试