OGNL表达式 用法详解

表达式通常用来访问页面中的各种变量,进行结果输出. struts2中共支持以下几种表达式语言(默认的是OGNL): OGNL:可以方便地操作对象属性的开源表达式语言; JSTL:(JSP Standard Tag Library):JSP2.0集成的标准表达式语言; Gro...

2016-02-19 09:52:54

阅读数:240

评论数:0

Struts2 OGNL的一个例子

目录结构:     下面直接给出源码:   ognl.jsp:   [html]                    OGNL示例                    ...

2016-02-18 17:06:37

阅读数:196

评论数:0

提示
确定要删除当前文章?
取消 删除
关闭
关闭