2019-ICPC-徐州 部分题目题解

F. The Answer to the Ultimate Question of Life, The Universe, and Everything.

题目:有abc5000|a|,|b|,|c| ≤ 5000x[0,200]x∈[0,200],求得满足a3+b3+c3=xa^3+b^3+c^3=xabca,b, c

 • 真 · 打表题
  先写个程序把结果得出来然后存入数组写个新程序解题。
 • 代码(copy一位大佬的,结果忘了原网址了,暂且不艾特)
#include <bits/stdc++.h>
#define debug(x) cout << #x << ": " << x << endl
using namespace std;
typedef long long ll;
const int MAXN=2e5+7;
const int INF=0x3f3f3f3f;
const int MOD=1e9+7;


int ans[][3]=
{
-5000,0,5000,
-5000,1,5000,
-4373,-486,4375,
-5,4,4,
11111,0,0,
11111,0,0,
-637,-205,644,
-169,44,168,
-5000,2,5000,
-216,-52,217,
-650,-353,683,
-695,-641,843,
-11,7,10,
11111,0,0,
11111,0,0,
-265,-262,332,
-4114,-588,4118,
-3331,2195,2977,
-1373,-1276,1671,
-95,47,91,
-2816,-741,2833,
-401,-287,445,
11111,0,0,
11111,0,0,
-10,8,8,
-2683,1839,2357,
-2107,237,2106,
-5000,3,5000,
-2268,-249,2269,
-233,-69,235,
11111,0,0,
11111,0,0,
11111,0,0,
11111,0,0,
-1555,-244,1557,
-1120,-509,1154,
-3223,2358,2731,
-444,-84,445,
-27,16,25,
11111,0,0,
11111,0,0,
11111,0,0,
11111,0,0,
-823,-307,837,
-7,-5,8,
-2369,1709,2025,
-758,-473,815,
-141,49,139,
-3950,-1247,3991,
11111,0,0,
11111,0,0,
-796,602,659,
11111,0,0,
-2370,1518,2141,
-3885,-648,3891,
-3329,1837,3131,
-672,505,559,
-998,361,982,
11111,0,0,
11111,0,0,
-1201,-163,1202,
-966,668,845,
-2744,-1561,2903,
-161,102,146,
-5000,4,5000,
-929,403,903,
1,1,4,
11111,0,0,
11111,0,0,
-403,134,398,
-2359,824,2325,
-533,401,443,
-432,-104,434,
-335,-146,344,
11111,0,0,
11111,0,0,
11111,0,0,
11111,0,0,
-2080,-829,2123,
-706,-196,711,
-1300,-706,1366,
-2368,-1719,2638,
-1317,847,1188,
-3707,1315,3651,
11111,0,0,
11111,0,0,
11111,0,0,
-4126,-1972,4271,
-1390,-1282,1686,
-2514,1953,2036,
-1803,365,1798,
-3389,-2912,3992,
-4052,861,4039,
-248,-98,253,
11111,0,0,
11111,0,0,
-22,14,20,
-3168,-991,3200,
-2101,-1638,2391,
-893,-622,984,
-1797,-903,1870,
-2327,319,2325,
-239,118,229,
11111,0,0,
11111,0,0,
-7,-4,8,
-2689,-1165,2760,
-1309,947,1117,
-1165,-948,1345,
-2948,853,2924,
11111,0,0,
-4793,-2312,4966,
11111,0,0,
11111,0,0,
11111,0,0,
-12,8,11,
-1906,-757,1945,
-896,-555,962,
-4328,383,4327,
-3677,-1673,3789,
-2804,1219,2725,
11111,0,0,
11111,0,0,
-37,-16,38,
-1,0,5,
-5000,5,5000,
-2212,-419,2217,
-4034,-3881,4988,
-3989,-726,3997,
-1580,-1238,1801,
11111,0,0,
11111,0,0,
-1,2,5,
-399,167,389,
-3013,-1766,3203,
-1351,-629,1395,
-1116,816,946,
-758,-428,801,
-86,-77,103,
11111,0,0,
11111,0,0,
-139,104,116,
-7,-3,8,
11111,0,0,
-2746,-2552,3342,
-8,-7,10,
-327,-263,376,
-2366,1528,2131,
11111,0,0,
11111,0,0,
-367,260,317,
-463,215,447,
-805,486,741,
-3736,-695,3744,
-2135,-516,2145,
-3693,-1049,3721,
11111,0,0,
11111,0,0,
11111,0,0,
-1534,383,1526,
-3874,-1654,3972,
-4767,-2476,4980,
-4125,-1417,4180,
-3423,-2943,4033,
-66,-59,79,
11111,0,0,
11111,0,0,
11111,0,0,
-802,-574,890,
-1354,-1012,1521,
-3834,-2149,4047,
-1328,891,1178,
11111,0,0,
11111,0,0,
-335,-170,349,
11111,0,0,
11111,0,0,
-1168,-160,1169,
-13,-10,15,
-2839,1503,2691,
11111,0,0,
-4874,974,4861,
-90,-29,91,
-4889,976,4876,
11111,0,0,
11111,0,0,
-4,5,5,
-1885,-1092,2000,
-1639,318,1635,
-1702,-1403,1974,
-4812,-593,4815,
-377,-215,399,
-20,16,16,
11111,0,0,
11111,0,0,
11111,0,0,
-1057,-579,1112,
-2867,-1606,3026,
-3752,-1347,3809,
-2208,508,2199,
-2318,-638,2334,
};

ll qq[210][3];


ll check(ll t)
{
  ll l=-5000,r=5000,res=INF;
  while(l<=r)
  {
    ll mid=l+r>>1;
    ll tmp=mid*mid*mid;
    if(tmp==t) return mid;
    if(tmp>t) r=mid-1;
    else l=mid+1;
  }
  return res;
}

int main()
{
  int t;
  //init();

  /* for(ll x=0;x<=200;++x)
  {
    ll c=INF;
    for(ll i=-5000;i<=5000;++i)
    {
      for(ll j=-5000;j<=5000;++j)
      {
        ll t=x-i*i*i-j*j*j;
        c=check(t);
        if( abs(c)<=5000)
        {
          printf("%lld,%lld,%lld,\n",i,j,c);
          break;
        }
      }
      if( abs(c)<=5000) break;
    }
    if( abs(c)<=5000) continue;
    else printf("11111,0,0,\n");
  }*/
  cin>>t;
  while(t--)
  {
    int x;
    cin>>x;
    if(ans[x][0]==11111) cout<<"impossible"<<endl;
    else cout<<ans[x][0]<<' '<<ans[x][1]<<' '<<ans[x][2]<<endl;
  }
  return 0;
}
发布了47 篇原创文章 · 获赞 4 · 访问量 1347
展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页

©️2019 CSDN 皮肤主题: 技术黑板 设计师: CSDN官方博客

分享到微信朋友圈

×

扫一扫,手机浏览