SSL基础:12:查询证书详细信息

在这里插入图片描述
X.509格式的证书是使用的最为广泛的,而在实际的使用中,对一个符合此格式的证书确认其基本信息,比如使用的算法、过期时间、CN信息、Subject信息等等都是非常常见的操作,这篇文章将结合实例对于使用x509子命令查询证书进行整理和说明。

事前准备

准备一个使用X.509格式的证书, 详细可参看:

 • https://liumiaocn.blog.csdn.net/article/details/103482436
[root@liumiaocn certificate]# ls cert-test.crt 
cert-test.crt
[root@liumiaocn certificate]# file cert-test.crt 
cert-test.crt: PEM certificate
[root@liumiaocn certificate]# 

使用-text 显示证书详细信息

执行示例命令:openssl x509 -in cert-test.crt -noout -text

[root@liumiaocn certificate]# openssl x509 -in cert-test.crt -noout -text
Certificate:
  Data:
    Version: 3 (0x2)
    Serial Number:
      54:e1:48:6e:70:1d:78:32:af:c2:19:0f:3d:12:96:69:13:38:86:a1
    Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
    Issuer: C = CN, ST = LiaoNing, L = DaLian, O = devops, OU = unicorn, CN = devops.com, emailAddress = liumiaocn@outlook.com
    Validity
      Not Before: Dec 9 21:40:14 2019 GMT
      Not After : Dec 6 21:40:14 2029 GMT
    Subject: C = CN, ST = LiaoNing, L = DaLian, O = devops, OU = unicorn, CN = devops.com, emailAddress = liumiaocn@outlook.com
    Subject Public Key Info:
      Public Key Algorithm: rsaEncryption
        RSA Public-Key: (2048 bit)
        Modulus:
          00:c7:bf:f1:a5:e3:47:86:b8:af:f7:47:ad:ca:1e:
          44:6a:1b:a7:ca:0c:96:47:3e:fd:61:66:c9:95:bc:
          7a:2a:ff:f5:37:aa:fe:bd:c2:d3:0c:6a:d6:7d:f6:
          92:b0:9f:a2:a2:ea:bd:72:e6:6f:cf:ce:cd:36:f2:
          52:85:81:89:c0:63:c3:35:7b:ff:62:31:8a:31:cf:
          fa:a4:09:05:d8:99:45:ef:64:a4:99:b4:4b:1c:3d:
          b6:f4:dd:69:83:f4:8c:aa:ac:1b:9d:57:2f:32:00:
          91:e3:e5:c0:de:62:4a:e0:e5:8f:a5:54:95:76:d7:
          82:bd:a0:a8:20:e6:a4:37:cd:6c:6e:01:c8:13:00:
          a5:5f:41:8f:cc:dd:bd:2f:e8:39:11:10:04:73:84:
          e3:dd:29:32:a3:46:97:4e:6f:7b:38:6c:aa:ab:58:
          62:3f:bc:6a:47:6b:aa:01:d7:6b:3f:81:fe:23:da:
          67:3e:8f:f8:c8:38:70:bb:af:45:28:6c:1a:f5:ad:
          e3:d1:f6:84:aa:d3:02:15:f0:ca:3e:76:aa:be:54:
          c9:1c:1c:28:97:50:67:64:e5:49:bc:05:85:5e:7d:
          4e:83:ac:f0:05:90:e5:d5:6f:25:14:e2:b8:95:96:
          e2:e0:8d:97:2d:26:f3:41:f3:54:7a:1a:07:38:af:
          0e:11
        Exponent: 65537 (0x10001)
    X509v3 extensions:
      X509v3 Subject Key Identifier: 
        86:46:7D:66:38:F5:BD:DB:5F:C0:E6:9F:54:38:3C:4D:34:85:D9:33
      X509v3 Authority Key Identifier: 
        keyid:86:46:7D:66:38:F5:BD:DB:5F:C0:E6:9F:54:38:3C:4D:34:85:D9:33

      X509v3 Basic Constraints: critical
        CA:TRUE
  Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
     b9:2e:92:7d:66:08:07:3e:f6:c3:b2:4a:d0:27:5d:37:2a:09:
     bd:3b:3f:0f:a0:38:1a:c7:75:d7:ba:39:89:9e:08:67:6a:d6:
     f7:72:ad:0c:3b:c1:73:19:d8:6f:5c:bb:22:23:2a:11:d7:21:
     fd:c7:8e:98:a4:31:0a:f7:ca:14:d1:81:b9:6d:3a:4e:ad:f3:
     59:c0:bc:46:8c:61:cd:d6:ce:9b:a5:8a:43:db:7c:cb:89:a7:
     f5:c4:bb:86:93:0d:ad:c1:28:e4:ee:26:45:e8:8e:1f:78:67:
     0a:91:fa:ef:c5:14:b7:7c:85:db:6d:1b:23:55:ef:91:6b:47:
     31:ed:e2:dd:07:a9:2f:e3:5f:95:13:61:90:52:1a:7c:e6:09:
     ee:ab:46:44:07:fc:1e:2d:cf:92:39:af:c6:c1:4a:7a:f9:34:
     df:ff:a9:47:9f:76:71:27:6d:e3:72:66:2c:5b:2c:8e:dd:de:
     55:3d:eb:68:cf:11:7a:13:3d:6d:12:b2:7c:f4:79:18:9c:20:
     d7:a2:72:cc:fe:c5:0e:74:bd:7c:41:36:03:26:5c:12:9f:e4:
     a8:87:16:1f:1b:67:45:34:7d:4a:05:83:7b:a8:56:8b:5a:dc:
     42:d7:92:39:19:50:d0:56:08:e9:18:02:38:82:22:f0:84:c3:
     bc:a5:84:56
[root@liumiaocn certificate]# 

显示证书有效期

证书有效期的开始日期(notBefore):openssl x509 -in cert-test.crt -noout -startdate

[root@liumiaocn certificate]# openssl x509 -in cert-test.crt -noout -startdate
notBefore=Dec 9 21:40:14 2019 GMT
[root@liumiaocn certificate]# 

证书有效期的终止日期(notAfter):openssl x509 -in cert-test.crt -noout -enddate

[root@liumiaocn certificate]# openssl x509 -in cert-test.crt -noout -enddate
notAfter=Dec 6 21:40:14 2029 GMT
[root@liumiaocn certificate]#

证书有效期(开始日期+终止日期):openssl x509 -in cert-test.crt -noout -dates

[root@liumiaocn certificate]# openssl x509 -in cert-test.crt -noout -dates
notBefore=Dec 9 21:40:14 2019 GMT
notAfter=Dec 6 21:40:14 2029 GMT
[root@liumiaocn certificate]#

另外这些选项都可以结合使用,比如终止日期+开始日期还可以这样确认

[root@liumiaocn certificate]# openssl x509 -in cert-test.crt -noout -startdate -enddate
notBefore=Dec 9 21:40:14 2019 GMT
notAfter=Dec 6 21:40:14 2029 GMT
[root@liumiaocn certificate]# 

显示证书中(证书持有者)Subject信息(DN)

执行示例命令:openssl x509 -in cert-test.crt -noout -subject

[root@liumiaocn certificate]# openssl x509 -in cert-test.crt -noout -subject
subject=C = CN, ST = LiaoNing, L = DaLian, O = devops, OU = unicorn, CN = devops.com, emailAddress = liumiaocn@outlook.com
[root@liumiaocn certificate]#

显示证书中Subject的哈希编码信息

执行示例命令:openssl x509 -in cert-test.crt -noout -subject_hash

[root@liumiaocn certificate]# openssl x509 -in cert-test.crt -noout -subject_hash
73bbfd13
[root@liumiaocn certificate]#

显示证书中Issuer(证书签发者)信息(DN)

执行示例命令:openssl x509 -in cert-test.crt -noout -issuer

[root@liumiaocn certificate]# openssl x509 -in cert-test.crt -noout -issuer
issuer=C = CN, ST = LiaoNing, L = DaLian, O = devops, OU = unicorn, CN = devops.com, emailAddress = liumiaocn@outlook.com
[root@liumiaocn certificate]#

结合前面的持有者信息,可以看到此证书的持有者和颁发者是相同的自签名证书。

显示证书中证书签发者的哈希编码信息

执行示例命令:openssl x509 -in cert-test.crt -noout -issuer_hash

[root@liumiaocn certificate]# openssl x509 -in cert-test.crt -noout -issuer_hash
73bbfd13
[root@liumiaocn certificate]#

显示证书中公钥信息

执行示例命令:openssl x509 -in cert-test.crt -noout -pubkey

[root@liumiaocn certificate]# openssl x509 -in cert-test.crt -noout -pubkey
-----BEGIN PUBLIC KEY-----
MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAx7/xpeNHhriv90etyh5E
ahunygyWRz79YWbJlbx6Kv/1N6r+vcLTDGrWffaSsJ+iouq9cuZvz87NNvJShYGJ
wGPDNXv/YjGKMc/6pAkF2JlF72SkmbRLHD229N1pg/SMqqwbnVcvMgCR4+XA3mJK
4OWPpVSVdteCvaCoIOakN81sbgHIEwClX0GPzN29L+g5ERAEc4Tj3Skyo0aXTm97
OGyqq1hiP7xqR2uqAddrP4H+I9pnPo/4yDhwu69FKGwa9a3j0faEqtMCFfDKPnaq
vlTJHBwol1BnZOVJvAWFXn1Og6zwBZDl1W8lFOK4lZbi4I2XLSbzQfNUehoHOK8O
EQIDAQAB
-----END PUBLIC KEY-----
[root@liumiaocn certificate]# 

显示证书的序列号信息

执行示例命令:openssl x509 -in cert-test.crt -noout -serial

[root@liumiaocn certificate]# openssl x509 -in cert-test.crt -noout -serial
serial=54E1486E701D7832AFC2190F3D129669133886A1
[root@liumiaocn certificate]#

显示证书的指纹信息

执行示例命令:openssl x509 -in cert-test.crt -noout -fingerprint

[root@liumiaocn certificate]# openssl x509 -in cert-test.crt -noout -fingerprint
SHA1 Fingerprint=CF:A5:EF:1F:69:C3:A8:04:7A:DE:C1:DF:55:0F:B2:93:70:7D:5B:3D
[root@liumiaocn certificate]# 

显示证书中RSA密钥的modulus信息

执行示例命令:openssl x509 -in cert-test.crt -noout -modulus

[root@liumiaocn certificate]# openssl x509 -in cert-test.crt -noout -modulus
Modulus=C7BFF1A5E34786B8AFF747ADCA1E446A1BA7CA0C96473EFD6166C995BC7A2AFFF537AAFEBDC2D30C6AD67DF692B09FA2A2EABD72E66FCFCECD36F252858189C063C3357BFF62318A31CFFAA40905D89945EF64A499B44B1C3DB6F4DD6983F48CAAAC1B9D572F320091E3E5C0DE624AE0E58FA5549576D782BDA0A820E6A437CD6C6E01C81300A55F418FCCDDBD2FE8391110047384E3DD2932A346974E6F7B386CAAAB58623FBC6A476BAA01D76B3F81FE23DA673E8FF8C83870BBAF45286C1AF5ADE3D1F684AAD30215F0CA3E76AABE54C91C1C2897506764E549BC05855E7D4E83ACF00590E5D56F2514E2B89596E2E08D972D26F341F3547A1A0738AF0E11
[root@liumiaocn certificate]#

显示证书中的email信息

执行示例命令:openssl x509 -in cert-test.crt -noout -email

[root@liumiaocn certificate]# openssl x509 -in cert-test.crt -noout -email
liumiaocn@outlook.com
[root@liumiaocn certificate]#

显示证书用途

执行示例命令:openssl x509 -in cert-test.crt -noout -purpose

[root@liumiaocn certificate]# openssl x509 -in cert-test.crt -noout -purpose
Certificate purposes:
SSL client : Yes
SSL client CA : Yes
SSL server : Yes
SSL server CA : Yes
Netscape SSL server : Yes
Netscape SSL server CA : Yes
S/MIME signing : Yes
S/MIME signing CA : Yes
S/MIME encryption : Yes
S/MIME encryption CA : Yes
CRL signing : Yes
CRL signing CA : Yes
Any Purpose : Yes
Any Purpose CA : Yes
OCSP helper : Yes
OCSP helper CA : Yes
Time Stamp signing : No
Time Stamp signing CA : Yes
[root@liumiaocn certificate]# 

显示证书内容(C编码格式方式)

执行示例命令:openssl x509 -in cert-test.crt -noout -C

[root@liumiaocn certificate]# openssl x509 -in cert-test.crt -noout -C
/*
 * Subject: C = CN, ST = LiaoNing, L = DaLian, O = devops, OU = unicorn, CN = devops.com, emailAddress = liumiaocn@outlook.com
 * Issuer: C = CN, ST = LiaoNing, L = DaLian, O = devops, OU = unicorn, CN = devops.com, emailAddress = liumiaocn@outlook.com
 */
unsigned char the_subject_name[146] = {
  0x30, 0x81, 0x8F, 0x31, 0x0B, 0x30, 0x09, 0x06, 0x03, 0x55, 
  0x04, 0x06, 0x13, 0x02, 0x43, 0x4E, 0x31, 0x11, 0x30, 0x0F, 
  0x06, 0x03, 0x55, 0x04, 0x08, 0x0C, 0x08, 0x4C, 0x69, 0x61, 
  0x6F, 0x4E, 0x69, 0x6E, 0x67, 0x31, 0x0F, 0x30, 0x0D, 0x06, 
  0x03, 0x55, 0x04, 0x07, 0x0C, 0x06, 0x44, 0x61, 0x4C, 0x69, 
  0x61, 0x6E, 0x31, 0x0F, 0x30, 0x0D, 0x06, 0x03, 0x55, 0x04, 
  0x0A, 0x0C, 0x06, 0x64, 0x65, 0x76, 0x6F, 0x70, 0x73, 0x31, 
  0x10, 0x30, 0x0E, 0x06, 0x03, 0x55, 0x04, 0x0B, 0x0C, 0x07, 
  0x75, 0x6E, 0x69, 0x63, 0x6F, 0x72, 0x6E, 0x31, 0x13, 0x30, 
  0x11, 0x06, 0x03, 0x55, 0x04, 0x03, 0x0C, 0x0A, 0x64, 0x65, 
  0x76, 0x6F, 0x70, 0x73, 0x2E, 0x63, 0x6F, 0x6D, 0x31, 0x24, 
  0x30, 0x22, 0x06, 0x09, 0x2A, 0x86, 0x48, 0x86, 0xF7, 0x0D, 
  0x01, 0x09, 0x01, 0x16, 0x15, 0x6C, 0x69, 0x75, 0x6D, 0x69, 
  0x61, 0x6F, 0x63, 0x6E, 0x40, 0x6F, 0x75, 0x74, 0x6C, 0x6F, 
  0x6F, 0x6B, 0x2E, 0x63, 0x6F, 0x6D
};
unsigned char the_public_key[294] = {
  0x30, 0x82, 0x01, 0x22, 0x30, 0x0D, 0x06, 0x09, 0x2A, 0x86, 
  0x48, 0x86, 0xF7, 0x0D, 0x01, 0x01, 0x01, 0x05, 0x00, 0x03, 
  0x82, 0x01, 0x0F, 0x00, 0x30, 0x82, 0x01, 0x0A, 0x02, 0x82, 
  0x01, 0x01, 0x00, 0xC7, 0xBF, 0xF1, 0xA5, 0xE3, 0x47, 0x86, 
  0xB8, 0xAF, 0xF7, 0x47, 0xAD, 0xCA, 0x1E, 0x44, 0x6A, 0x1B, 
  0xA7, 0xCA, 0x0C, 0x96, 0x47, 0x3E, 0xFD, 0x61, 0x66, 0xC9, 
  0x95, 0xBC, 0x7A, 0x2A, 0xFF, 0xF5, 0x37, 0xAA, 0xFE, 0xBD, 
  0xC2, 0xD3, 0x0C, 0x6A, 0xD6, 0x7D, 0xF6, 0x92, 0xB0, 0x9F, 
  0xA2, 0xA2, 0xEA, 0xBD, 0x72, 0xE6, 0x6F, 0xCF, 0xCE, 0xCD, 
  0x36, 0xF2, 0x52, 0x85, 0x81, 0x89, 0xC0, 0x63, 0xC3, 0x35, 
  0x7B, 0xFF, 0x62, 0x31, 0x8A, 0x31, 0xCF, 0xFA, 0xA4, 0x09, 
  0x05, 0xD8, 0x99, 0x45, 0xEF, 0x64, 0xA4, 0x99, 0xB4, 0x4B, 
  0x1C, 0x3D, 0xB6, 0xF4, 0xDD, 0x69, 0x83, 0xF4, 0x8C, 0xAA, 
  0xAC, 0x1B, 0x9D, 0x57, 0x2F, 0x32, 0x00, 0x91, 0xE3, 0xE5, 
  0xC0, 0xDE, 0x62, 0x4A, 0xE0, 0xE5, 0x8F, 0xA5, 0x54, 0x95, 
  0x76, 0xD7, 0x82, 0xBD, 0xA0, 0xA8, 0x20, 0xE6, 0xA4, 0x37, 
  0xCD, 0x6C, 0x6E, 0x01, 0xC8, 0x13, 0x00, 0xA5, 0x5F, 0x41, 
  0x8F, 0xCC, 0xDD, 0xBD, 0x2F, 0xE8, 0x39, 0x11, 0x10, 0x04, 
  0x73, 0x84, 0xE3, 0xDD, 0x29, 0x32, 0xA3, 0x46, 0x97, 0x4E, 
  0x6F, 0x7B, 0x38, 0x6C, 0xAA, 0xAB, 0x58, 0x62, 0x3F, 0xBC, 
  0x6A, 0x47, 0x6B, 0xAA, 0x01, 0xD7, 0x6B, 0x3F, 0x81, 0xFE, 
  0x23, 0xDA, 0x67, 0x3E, 0x8F, 0xF8, 0xC8, 0x38, 0x70, 0xBB, 
  0xAF, 0x45, 0x28, 0x6C, 0x1A, 0xF5, 0xAD, 0xE3, 0xD1, 0xF6, 
  0x84, 0xAA, 0xD3, 0x02, 0x15, 0xF0, 0xCA, 0x3E, 0x76, 0xAA, 
  0xBE, 0x54, 0xC9, 0x1C, 0x1C, 0x28, 0x97, 0x50, 0x67, 0x64, 
  0xE5, 0x49, 0xBC, 0x05, 0x85, 0x5E, 0x7D, 0x4E, 0x83, 0xAC, 
  0xF0, 0x05, 0x90, 0xE5, 0xD5, 0x6F, 0x25, 0x14, 0xE2, 0xB8, 
  0x95, 0x96, 0xE2, 0xE0, 0x8D, 0x97, 0x2D, 0x26, 0xF3, 0x41, 
  0xF3, 0x54, 0x7A, 0x1A, 0x07, 0x38, 0xAF, 0x0E, 0x11, 0x02, 
  0x03, 0x01, 0x00, 0x01
};
unsigned char the_certificate[1029] = {
  0x30, 0x82, 0x04, 0x01, 0x30, 0x82, 0x02, 0xE9, 0xA0, 0x03, 
  0x02, 0x01, 0x02, 0x02, 0x14, 0x54, 0xE1, 0x48, 0x6E, 0x70, 
  0x1D, 0x78, 0x32, 0xAF, 0xC2, 0x19, 0x0F, 0x3D, 0x12, 0x96, 
  0x69, 0x13, 0x38, 0x86, 0xA1, 0x30, 0x0D, 0x06, 0x09, 0x2A, 
  0x86, 0x48, 0x86, 0xF7, 0x0D, 0x01, 0x01, 0x0B, 0x05, 0x00, 
  0x30, 0x81, 0x8F, 0x31, 0x0B, 0x30, 0x09, 0x06, 0x03, 0x55, 
  0x04, 0x06, 0x13, 0x02, 0x43, 0x4E, 0x31, 0x11, 0x30, 0x0F, 
  0x06, 0x03, 0x55, 0x04, 0x08, 0x0C, 0x08, 0x4C, 0x69, 0x61, 
  0x6F, 0x4E, 0x69, 0x6E, 0x67, 0x31, 0x0F, 0x30, 0x0D, 0x06, 
  0x03, 0x55, 0x04, 0x07, 0x0C, 0x06, 0x44, 0x61, 0x4C, 0x69, 
  0x61, 0x6E, 0x31, 0x0F, 0x30, 0x0D, 0x06, 0x03, 0x55, 0x04, 
  0x0A, 0x0C, 0x06, 0x64, 0x65, 0x76, 0x6F, 0x70, 0x73, 0x31, 
  0x10, 0x30, 0x0E, 0x06, 0x03, 0x55, 0x04, 0x0B, 0x0C, 0x07, 
  0x75, 0x6E, 0x69, 0x63, 0x6F, 0x72, 0x6E, 0x31, 0x13, 0x30, 
  0x11, 0x06, 0x03, 0x55, 0x04, 0x03, 0x0C, 0x0A, 0x64, 0x65, 
  0x76, 0x6F, 0x70, 0x73, 0x2E, 0x63, 0x6F, 0x6D, 0x31, 0x24, 
  0x30, 0x22, 0x06, 0x09, 0x2A, 0x86, 0x48, 0x86, 0xF7, 0x0D, 
  0x01, 0x09, 0x01, 0x16, 0x15, 0x6C, 0x69, 0x75, 0x6D, 0x69, 
  0x61, 0x6F, 0x63, 0x6E, 0x40, 0x6F, 0x75, 0x74, 0x6C, 0x6F, 
  0x6F, 0x6B, 0x2E, 0x63, 0x6F, 0x6D, 0x30, 0x1E, 0x17, 0x0D, 
  0x31, 0x39, 0x31, 0x32, 0x30, 0x39, 0x32, 0x31, 0x34, 0x30, 
  0x31, 0x34, 0x5A, 0x17, 0x0D, 0x32, 0x39, 0x31, 0x32, 0x30, 
  0x36, 0x32, 0x31, 0x34, 0x30, 0x31, 0x34, 0x5A, 0x30, 0x81, 
  0x8F, 0x31, 0x0B, 0x30, 0x09, 0x06, 0x03, 0x55, 0x04, 0x06, 
  0x13, 0x02, 0x43, 0x4E, 0x31, 0x11, 0x30, 0x0F, 0x06, 0x03, 
  0x55, 0x04, 0x08, 0x0C, 0x08, 0x4C, 0x69, 0x61, 0x6F, 0x4E, 
  0x69, 0x6E, 0x67, 0x31, 0x0F, 0x30, 0x0D, 0x06, 0x03, 0x55, 
  0x04, 0x07, 0x0C, 0x06, 0x44, 0x61, 0x4C, 0x69, 0x61, 0x6E, 
  0x31, 0x0F, 0x30, 0x0D, 0x06, 0x03, 0x55, 0x04, 0x0A, 0x0C, 
  0x06, 0x64, 0x65, 0x76, 0x6F, 0x70, 0x73, 0x31, 0x10, 0x30, 
  0x0E, 0x06, 0x03, 0x55, 0x04, 0x0B, 0x0C, 0x07, 0x75, 0x6E, 
  0x69, 0x63, 0x6F, 0x72, 0x6E, 0x31, 0x13, 0x30, 0x11, 0x06, 
  0x03, 0x55, 0x04, 0x03, 0x0C, 0x0A, 0x64, 0x65, 0x76, 0x6F, 
  0x70, 0x73, 0x2E, 0x63, 0x6F, 0x6D, 0x31, 0x24, 0x30, 0x22, 
  0x06, 0x09, 0x2A, 0x86, 0x48, 0x86, 0xF7, 0x0D, 0x01, 0x09, 
  0x01, 0x16, 0x15, 0x6C, 0x69, 0x75, 0x6D, 0x69, 0x61, 0x6F, 
  0x63, 0x6E, 0x40, 0x6F, 0x75, 0x74, 0x6C, 0x6F, 0x6F, 0x6B, 
  0x2E, 0x63, 0x6F, 0x6D, 0x30, 0x82, 0x01, 0x22, 0x30, 0x0D, 
  0x06, 0x09, 0x2A, 0x86, 0x48, 0x86, 0xF7, 0x0D, 0x01, 0x01, 
  0x01, 0x05, 0x00, 0x03, 0x82, 0x01, 0x0F, 0x00, 0x30, 0x82, 
  0x01, 0x0A, 0x02, 0x82, 0x01, 0x01, 0x00, 0xC7, 0xBF, 0xF1, 
  0xA5, 0xE3, 0x47, 0x86, 0xB8, 0xAF, 0xF7, 0x47, 0xAD, 0xCA, 
  0x1E, 0x44, 0x6A, 0x1B, 0xA7, 0xCA, 0x0C, 0x96, 0x47, 0x3E, 
  0xFD, 0x61, 0x66, 0xC9, 0x95, 0xBC, 0x7A, 0x2A, 0xFF, 0xF5, 
  0x37, 0xAA, 0xFE, 0xBD, 0xC2, 0xD3, 0x0C, 0x6A, 0xD6, 0x7D, 
  0xF6, 0x92, 0xB0, 0x9F, 0xA2, 0xA2, 0xEA, 0xBD, 0x72, 0xE6, 
  0x6F, 0xCF, 0xCE, 0xCD, 0x36, 0xF2, 0x52, 0x85, 0x81, 0x89, 
  0xC0, 0x63, 0xC3, 0x35, 0x7B, 0xFF, 0x62, 0x31, 0x8A, 0x31, 
  0xCF, 0xFA, 0xA4, 0x09, 0x05, 0xD8, 0x99, 0x45, 0xEF, 0x64, 
  0xA4, 0x99, 0xB4, 0x4B, 0x1C, 0x3D, 0xB6, 0xF4, 0xDD, 0x69, 
  0x83, 0xF4, 0x8C, 0xAA, 0xAC, 0x1B, 0x9D, 0x57, 0x2F, 0x32, 
  0x00, 0x91, 0xE3, 0xE5, 0xC0, 0xDE, 0x62, 0x4A, 0xE0, 0xE5, 
  0x8F, 0xA5, 0x54, 0x95, 0x76, 0xD7, 0x82, 0xBD, 0xA0, 0xA8, 
  0x20, 0xE6, 0xA4, 0x37, 0xCD, 0x6C, 0x6E, 0x01, 0xC8, 0x13, 
  0x00, 0xA5, 0x5F, 0x41, 0x8F, 0xCC, 0xDD, 0xBD, 0x2F, 0xE8, 
  0x39, 0x11, 0x10, 0x04, 0x73, 0x84, 0xE3, 0xDD, 0x29, 0x32, 
  0xA3, 0x46, 0x97, 0x4E, 0x6F, 0x7B, 0x38, 0x6C, 0xAA, 0xAB, 
  0x58, 0x62, 0x3F, 0xBC, 0x6A, 0x47, 0x6B, 0xAA, 0x01, 0xD7, 
  0x6B, 0x3F, 0x81, 0xFE, 0x23, 0xDA, 0x67, 0x3E, 0x8F, 0xF8, 
  0xC8, 0x38, 0x70, 0xBB, 0xAF, 0x45, 0x28, 0x6C, 0x1A, 0xF5, 
  0xAD, 0xE3, 0xD1, 0xF6, 0x84, 0xAA, 0xD3, 0x02, 0x15, 0xF0, 
  0xCA, 0x3E, 0x76, 0xAA, 0xBE, 0x54, 0xC9, 0x1C, 0x1C, 0x28, 
  0x97, 0x50, 0x67, 0x64, 0xE5, 0x49, 0xBC, 0x05, 0x85, 0x5E, 
  0x7D, 0x4E, 0x83, 0xAC, 0xF0, 0x05, 0x90, 0xE5, 0xD5, 0x6F, 
  0x25, 0x14, 0xE2, 0xB8, 0x95, 0x96, 0xE2, 0xE0, 0x8D, 0x97, 
  0x2D, 0x26, 0xF3, 0x41, 0xF3, 0x54, 0x7A, 0x1A, 0x07, 0x38, 
  0xAF, 0x0E, 0x11, 0x02, 0x03, 0x01, 0x00, 0x01, 0xA3, 0x53, 
  0x30, 0x51, 0x30, 0x1D, 0x06, 0x03, 0x55, 0x1D, 0x0E, 0x04, 
  0x16, 0x04, 0x14, 0x86, 0x46, 0x7D, 0x66, 0x38, 0xF5, 0xBD, 
  0xDB, 0x5F, 0xC0, 0xE6, 0x9F, 0x54, 0x38, 0x3C, 0x4D, 0x34, 
  0x85, 0xD9, 0x33, 0x30, 0x1F, 0x06, 0x03, 0x55, 0x1D, 0x23, 
  0x04, 0x18, 0x30, 0x16, 0x80, 0x14, 0x86, 0x46, 0x7D, 0x66, 
  0x38, 0xF5, 0xBD, 0xDB, 0x5F, 0xC0, 0xE6, 0x9F, 0x54, 0x38, 
  0x3C, 0x4D, 0x34, 0x85, 0xD9, 0x33, 0x30, 0x0F, 0x06, 0x03, 
  0x55, 0x1D, 0x13, 0x01, 0x01, 0xFF, 0x04, 0x05, 0x30, 0x03, 
  0x01, 0x01, 0xFF, 0x30, 0x0D, 0x06, 0x09, 0x2A, 0x86, 0x48, 
  0x86, 0xF7, 0x0D, 0x01, 0x01, 0x0B, 0x05, 0x00, 0x03, 0x82, 
  0x01, 0x01, 0x00, 0xB9, 0x2E, 0x92, 0x7D, 0x66, 0x08, 0x07, 
  0x3E, 0xF6, 0xC3, 0xB2, 0x4A, 0xD0, 0x27, 0x5D, 0x37, 0x2A, 
  0x09, 0xBD, 0x3B, 0x3F, 0x0F, 0xA0, 0x38, 0x1A, 0xC7, 0x75, 
  0xD7, 0xBA, 0x39, 0x89, 0x9E, 0x08, 0x67, 0x6A, 0xD6, 0xF7, 
  0x72, 0xAD, 0x0C, 0x3B, 0xC1, 0x73, 0x19, 0xD8, 0x6F, 0x5C, 
  0xBB, 0x22, 0x23, 0x2A, 0x11, 0xD7, 0x21, 0xFD, 0xC7, 0x8E, 
  0x98, 0xA4, 0x31, 0x0A, 0xF7, 0xCA, 0x14, 0xD1, 0x81, 0xB9, 
  0x6D, 0x3A, 0x4E, 0xAD, 0xF3, 0x59, 0xC0, 0xBC, 0x46, 0x8C, 
  0x61, 0xCD, 0xD6, 0xCE, 0x9B, 0xA5, 0x8A, 0x43, 0xDB, 0x7C, 
  0xCB, 0x89, 0xA7, 0xF5, 0xC4, 0xBB, 0x86, 0x93, 0x0D, 0xAD, 
  0xC1, 0x28, 0xE4, 0xEE, 0x26, 0x45, 0xE8, 0x8E, 0x1F, 0x78, 
  0x67, 0x0A, 0x91, 0xFA, 0xEF, 0xC5, 0x14, 0xB7, 0x7C, 0x85, 
  0xDB, 0x6D, 0x1B, 0x23, 0x55, 0xEF, 0x91, 0x6B, 0x47, 0x31, 
  0xED, 0xE2, 0xDD, 0x07, 0xA9, 0x2F, 0xE3, 0x5F, 0x95, 0x13, 
  0x61, 0x90, 0x52, 0x1A, 0x7C, 0xE6, 0x09, 0xEE, 0xAB, 0x46, 
  0x44, 0x07, 0xFC, 0x1E, 0x2D, 0xCF, 0x92, 0x39, 0xAF, 0xC6, 
  0xC1, 0x4A, 0x7A, 0xF9, 0x34, 0xDF, 0xFF, 0xA9, 0x47, 0x9F, 
  0x76, 0x71, 0x27, 0x6D, 0xE3, 0x72, 0x66, 0x2C, 0x5B, 0x2C, 
  0x8E, 0xDD, 0xDE, 0x55, 0x3D, 0xEB, 0x68, 0xCF, 0x11, 0x7A, 
  0x13, 0x3D, 0x6D, 0x12, 0xB2, 0x7C, 0xF4, 0x79, 0x18, 0x9C, 
  0x20, 0xD7, 0xA2, 0x72, 0xCC, 0xFE, 0xC5, 0x0E, 0x74, 0xBD, 
  0x7C, 0x41, 0x36, 0x03, 0x26, 0x5C, 0x12, 0x9F, 0xE4, 0xA8, 
  0x87, 0x16, 0x1F, 0x1B, 0x67, 0x45, 0x34, 0x7D, 0x4A, 0x05, 
  0x83, 0x7B, 0xA8, 0x56, 0x8B, 0x5A, 0xDC, 0x42, 0xD7, 0x92, 
  0x39, 0x19, 0x50, 0xD0, 0x56, 0x08, 0xE9, 0x18, 0x02, 0x38, 
  0x82, 0x22, 0xF0, 0x84, 0xC3, 0xBC, 0xA5, 0x84, 0x56
};
[root@liumiaocn certificate]#
淼叔 CSDN认证博客专家 神经网络 TensorFlow NLP
资深架构师,PMP、OCP、CSM、HPE University讲师,EXIN DevOps Professional与DevOps Master认证讲师,曾担任HPE GD China DevOps & Agile Leader,帮助企业级客户提供DevOps咨询培训以及实施指导。熟悉通信和金融领域,有超过十年金融外汇行业的架构设计、开发、维护经验,在十几年的IT从业生涯中拥有了软件开发设计领域接近全生命周期的经验和知识积累,著有企业级DevOps技术与工具实战。
已标记关键词 清除标记
相关推荐
【为什么还需要学习C++?】 你是否接触很多语言,但从来没有了解过编程语言的本质? 你是否想成为一名资深开发人员,想开发别人做不了的高性能程序? 你是否经常想要窥探大型企业级开发工程的思路,但苦于没有基础只能望洋兴叹?   那么C++就是你个人能力提升,职业之路进阶的不二之选。 【课程特色】 1.课程共19大章节,239课时内容,涵盖数据结构、函数、类、指针、标准库全部知识体系。 2.带你从知识与思想的层面从0构建C++知识框架,分析大型项目实践思路,为你打下坚实的基础。 3.李宁老师结合4大国外顶级C++著作的精华为大家推出的《征服C++11》课程。 【学完后我将达到什么水平?】 1.对C++的各个知识能够熟练配置、开发、部署; 2.吊打一切关于C++的笔试面试题; 3.面向物联网的“嵌入式”和面向大型化的“分布式”开发,掌握职业钥匙,把握行业先机。 【面向人群】 1.希望一站式快速入门的C++初学者; 2.希望快速学习 C++、掌握编程要义、修炼内功的开发者; 3.有志于挑战更高级的开发项目,成为资深开发的工程师。 【课程设计】 本课程包含3大模块 基础篇 本篇主要讲解c++的基础概念,包含数据类型、运算符等基本语法,数组、指针、字符串等基本词法,循环、函数、类等基本句法等。 进阶篇 本篇主要讲解编程中常用的一些技能,包含类的高级技术、类的继承、编译链接和命名空间等。 提升篇: 本篇可以帮助学员更加高效的进行c++开发,其中包含类型转换、文件操作、异常处理、代码重用等内容。
©️2020 CSDN 皮肤主题: 数字20 设计师:CSDN官方博客 返回首页