GPS 偏移校正(WGS-84) 到(GCJ-02) java版本实现

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/liuzhoulong/article/details/36198453
public class EvilTransform {
	
	final static double pi = 3.14159265358979324;

  //
  //
  // a = 6378245.0, 1/f = 298.3
  // b = a * (1 - f)
  // ee = (a^2 - b^2) / a^2;
	final static double a = 6378245.0;
	final static double ee = 0.00669342162296594323;
	
	

  //
  // World Geodetic System ==> Mars Geodetic System
  public static double[] transform(double wgLat, double wgLon)
  {
  	double mgLat=0;
		double mgLon=0;
    if (outOfChina(wgLat, wgLon))
    {
      mgLat = wgLat;
      mgLon = wgLon;
      
    }else{
	    double dLat = transformLat(wgLon - 105.0, wgLat - 35.0);
	    double dLon = transformLon(wgLon - 105.0, wgLat - 35.0);
	    double radLat = wgLat / 180.0 * pi;
	    double magic = Math.sin(radLat);
	    magic = 1 - ee * magic * magic;
	    double sqrtMagic = Math.sqrt(magic);
	    dLat = (dLat * 180.0) / ((a * (1 - ee)) / (magic * sqrtMagic) * pi);
	    dLon = (dLon * 180.0) / (a / sqrtMagic * Math.cos(radLat) * pi);
	    mgLat = wgLat + dLat;
	    mgLon = wgLon + dLon;
    }
    double[] point={mgLat,mgLon};
    return point;
  }

  private static boolean outOfChina(double lat, double lon)
  {
    if (lon < 72.004 || lon > 137.8347)
      return true;
    if (lat < 0.8293 || lat > 55.8271)
      return true;
    return false;
  }

  private static double transformLat(double x, double y)
  {
    double ret = -100.0 + 2.0 * x + 3.0 * y + 0.2 * y * y + 0.1 * x * y + 0.2 * Math.sqrt(Math.abs(x));
    ret += (20.0 * Math.sin(6.0 * x * pi) + 20.0 * Math.sin(2.0 * x * pi)) * 2.0 / 3.0;
    ret += (20.0 * Math.sin(y * pi) + 40.0 * Math.sin(y / 3.0 * pi)) * 2.0 / 3.0;
    ret += (160.0 * Math.sin(y / 12.0 * pi) + 320 * Math.sin(y * pi / 30.0)) * 2.0 / 3.0;
    return ret;
  }

  private static double transformLon(double x, double y)
  {
    double ret = 300.0 + x + 2.0 * y + 0.1 * x * x + 0.1 * x * y + 0.1 * Math.sqrt(Math.abs(x));
    ret += (20.0 * Math.sin(6.0 * x * pi) + 20.0 * Math.sin(2.0 * x * pi)) * 2.0 / 3.0;
    ret += (20.0 * Math.sin(x * pi) + 40.0 * Math.sin(x / 3.0 * pi)) * 2.0 / 3.0;
    ret += (150.0 * Math.sin(x / 12.0 * pi) + 300.0 * Math.sin(x / 30.0 * pi)) * 2.0 / 3.0;
    return ret;
  }
}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试