Felix-Lee的博客

世界上什么事都可以发生,就是不会发生不劳而获的事,那些随波逐流、墨守成规的人,我不屑一顾。...

JZOJ 5691. 【GDOI2018Day2模拟4.25】求和

JZOJ 5691. 【GDOI2018Day2模拟4.25】求和 Descriptionmaster对树上的求和非常感兴趣。他生成了一棵有根树,并且希望多次询问这棵树上一段路径上所有节点深度的k次方和,而且每次的k可能是不同的。此处节点深度的定义是这个节点到根的路径上的边数。他把这个问题交给了 ...

2018-04-27 18:00:57

阅读数:38

评论数:0

JZOJ 5397. 【NOIP2017提高A组模拟10.6】Biology

JZOJ 5397. 【NOIP2017提高A组模拟10.6】Biology DescriptionInputOutputSample Input5 5 zzj pri prime ime owaski 2 3 1 3 5 2 2 2 3 1 actri 3 1Data Con...

2017-10-06 16:48:24

阅读数:121

评论数:0

JZOJ 5385. 【NOIP2017提高A组模拟9.23】Carry

JZOJ 5385. 【NOIP2017提高A组模拟9.23】Carry DescriptionInputOutputSample Input7 7 155 2 1 260 3 2 904 3 1 3 4 4 3 2 4Sample Output4104Data Constraint...

2017-09-25 21:00:13

阅读数:160

评论数:0

JZOJ 5305. 【NOIP2017提高A组模拟8.18】C

JZOJ 5305. 【NOIP2017提高A组模拟8.18】C DescriptionInputOutputSample Input10 11 1 2 2 3 3 4 1 4 3 5 5 6 8 6 8 7 7 6 7 9 9 10 6 1 2 3 5 6 9 ...

2017-08-19 17:42:10

阅读数:208

评论数:0

JZOJ 5286. 【NOIP2017提高A组模拟8.16】花花的森林

JZOJ 5286. 【NOIP2017提高A组模拟8.16】花花的森林 DescriptionInputOutputSample Input3 1 2 3 1 2 1 3 2 1Sample Output6 9 6Data ConstraintHintSolutionCode#in...

2017-08-16 22:13:28

阅读数:292

评论数:0

JZOJ 5257. 小X的佛光

JZOJ 5257. 小X的佛光 DescriptionInputOutputSample Input3 3 1 1 2 2 3 1 2 3 1 1 3 3 1 3Sample Output1 1 3Data ConstraintHint样例2、3、4见所附文件SolutionCod...

2017-08-11 16:48:01

阅读数:310

评论数:0

JZOJ 4061. 【JSOI2015】字符串树

DescriptionInputOutputSample Input4 1 2 ab 2 4 ac 1 3 bc 3 1 4 a 3 4 b 3 2 abSample Output2 1 1Data ConstraintSoluiton 这题是典型的可持久化 Trie 树! 由于...

2017-02-11 20:57:29

阅读数:237

评论数:0

提示
确定要删除当前文章?
取消 删除
关闭
关闭