JZOJ 5658. 【HNOI2018D2T1】游戏

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/liyizhixl/article/details/79957816

Description

Description

Input

Input

Output

Output

Sample Input/Output

Sample Input/Output
Sample Input/Output

Data Constraint

Data Constraint

Hint

Hint

Solution

 • 听说这题很暴力……

 • 这里给出一个理论复杂度 O(N2) 的算法。(事实上O(N) 带大常数)

 • 对于一个点 i ,我们记录 l[i],r[i] 表示它最左最右能扩展到哪里。

 • 对于一个位置 i ,我们记录一个 f[i] ,表示点 ii+1 中间的门的位置,为 0 则没有门。

 • 初始值:l[i]=r[i]=i , f[x]=y

 • 如果两个点中间没有门,则它们能互相直接到达。

 • 即:若 f[i1]=0 ,则有:l[i]=l[i1]r[i] 同理。

 • 之后我们就开始暴力扩展 l[i],r[i]

 • 如果 l[i]f[l[i]1]r[i] ,说明 i 可以捡到钥匙并往左扩展,则:l[i]=l[l[i]1]

 • r[i] 也一样尝试往右扩展。

 • 若一整次尝试扩展都没有更新到,就说明已扩展完毕,可以退出了。

 • 最后对于一次询问 s,t ,若 l[s]tr[s] 即为“YES”,否则为“NO”。

Code

#include<cstdio>
#include<cctype>
using namespace std;
const int N=1e6+5;
int l[N],r[N],f[N];
inline int read()
{
  int X=0,w=0; char ch=0;
  while(!isdigit(ch)) w|=ch=='-',ch=getchar();
  while(isdigit(ch)) X=(X<<1)+(X<<3)+(ch^48),ch=getchar();
  return w?-X:X;
}
int main()
{
  freopen("game.in","r",stdin);
  freopen("game.out","w",stdout);
  int n=read(),m=read(),p=read();
  for(int i=1;i<=m;i++)
  {
    int x=read();
    f[x]=read();
  }
  for(int i=1;i<=n;i++) l[i]=r[i]=i;
  for(int i=2;i<=n;i++)
    if(!f[i-1]) l[i]=l[i-1];
  for(int i=n-1;i;i--)
    if(!f[i]) r[i]=r[i+1];
  while(true)
  {
    bool pd=false;
    for(int i=2;i<=n;i++)
      while(l[i]>1 && l[i]<=f[l[i]-1] && f[l[i]-1]<=r[i]) l[i]=l[l[i]-1],pd=true;
    for(int i=n-1;i;i--)
      while(r[i]<n && l[i]<=f[r[i]] && f[r[i]]<=r[i]) r[i]=r[r[i]+1],pd=true;
    if(!pd) break;
  }
  while(p--)
  {
    int s=read(),t=read();
    puts(l[s]<=t && t<=r[s]?"YES":"NO");
  }
  return 0;
}
阅读更多

没有更多推荐了,返回首页