【P98】zhxzhx?zhxzhx!

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/Loi_Shirley/article/details/78396578

这里写图片描述

emmmm

#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <cmath>
#include <algorithm>
using namespace std;
#define LL long long
LL n,ans = 0,now = 0;
//=A= c++从入门到入土 
//QAQ 默默写份题解
//qwq 看不懂的地方我们私聊呀~~~~~~~~~ 

/*
  对于(a * b)| x  即 x % ab == 0 
  设x / ab == c    即 x == abc 
  设a <= b <= c    则a <= (三次根下n)^ 2 //打不出来数学符号QAQ
  这样答案数为 满足 abc <= n 的方案数 
*/ 

LL read(){//不讲手读不讲手读 
  char ch = getchar(); LL x = 0,f = 1;
  while(!('0' <= ch && ch <= '9')){if(ch == '-') f = -1; ch = getchar();}
  while('0' <= ch && ch <= '9') {x = (x << 3) + (x << 1) + (ch - '0'); ch = getchar();}
  return x * f;
}
// a * b * c == x a != b != c ; a = c b = c ; a = b = c
// i * i * i <= n  i * i <= n / i
//也就是 a * a * a <= n b * b <= n / a 
int main(){
  freopen("a.in","r",stdin);
  freopen("a.out","w",stdout);  
  n = read();now = 0;

  for(LL i = 1; (i * i) <= n; i ++){
    now += n / (i * i);//a == b
    LL s = n / i;
    /*
      i * i <= n / i  ->  i * i * i <= n
      即当前a == b == c == i 合法  
    */
    if(i * i <= s) ans ++,now --;//a == b == c
  }//重复情况
  ans += now * 3,now = 0; 

  for(LL i = 1; (i * i) <= (n / i); i ++){
    LL s = n / i;
  // cout << "i " << i << " s " << s << endl;
    for(LL j = i + 1; (j * j) <= s; j ++)
      now += n / (i * j) - j;
      //a b c互不相等 //i就是a j就是b 必有j < c 所以c的取值不能包含<=j的部分 
  }//排列 a != b != c 3! = 6 
  ans += 6 * now; now = 0; 
  //QAQ 
  printf("%I64d\n",ans);
  fclose(stdin);fclose(stdout);
  return 0;
}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭