[LeetCode][初级算法][链表]44 合并两个有序链表

这道题想要提高效率,必须考虑到的一点是,当一其中一个链表空了的时候,可以直接把另一个链表剩余部分整个拼上去,不需要一个一个遍历。 

/**
 * Definition for singly-linked list.
 * struct ListNode {
 *   int val;
 *   struct ListNode *next;
 * };
 */
struct ListNode* mergeTwoLists(struct ListNode* l1, struct ListNode* l2) {
  struct ListNode* head = NULL;
  struct ListNode* p = NULL;
  if(!l1)
    return l2;
  else if(!l2)
    return l1;
  
  if(l1->val<l2->val){
    head = l1;
    l1 = l1->next;
  }else{
    head = l2;
    l2 = l2->next;
  }
  p = head;
  while(l1||l2){
    if(l1&&l2){
      if(l1->val<l2->val){
        p->next = l1;
        l1 = l1->next;
      }else{
        p->next = l2;
        l2 = l2->next;
      }
    }else if(l1){
      p->next = l1;
      break;
    }else if(l2){
      p->next = l2;
      break;
    }
    p=p->next;
  }
  
  return head;
}

还有一种递归算法,效率差不多,可是递归算法不容易想明白。大概理解为按顺序读取进栈,然后递归返回时进行链表的组装。

/**
 * Definition for singly-linked list.
 * struct ListNode {
 *   int val;
 *   struct ListNode *next;
 * };
 */
struct ListNode* mergeTwoLists(struct ListNode* l1, struct ListNode* l2) {
  struct ListNode* result=NULL;
  if(l1==NULL)
  {
    return(l2);
  }
  if(l2==NULL)
  {
    return(l1);
  }
  if(l1->val<=l2->val)
  {
    result = l1;
    result->next=mergeTwoLists(l1->next,l2);
  }
  else
  {
    result=l2;
    result->next=mergeTwoLists(l1,l2->next);
  }
  
  return result;
}

阅读更多

没有更多推荐了,返回首页