[LeetCode][初级算法][排序和搜索]53 第一个错误的版本

就是简单的二分法查找,只不过结束条件不是命中,而是知道了交界点。

// Forward declaration of isBadVersion API.
bool isBadVersion(int version);

int firstBadVersion(int n) {
  long i = 1;
  long j = n;
  long m;
  while(j-i>0){
    m = (i+j)/2;
    if(isBadVersion(m)){
      j = m-1;
    }else{
      i = m+1;
    }
  }
  if(isBadVersion(j))
    return j;
  else
    return j+1;  
}

阅读更多
想对作者说点什么?

博主推荐

换一批

没有更多推荐了,返回首页