LeetCode-849 到最近的人的最大距离

在一排座位( seats)中,1 代表有人坐在座位上,0 代表座位上是空的。

至少有一个空座位,且至少有一人坐在座位上。

亚历克斯希望坐在一个能够使他与离他最近的人之间的距离达到最大化的座位上。

返回他到离他最近的人的最大距离。

示例 1:

输入:[1,0,0,0,1,0,1]
输出:2
解释:
如果亚历克斯坐在第二个空位(seats[2])上,他到离他最近的人的距离为 2 。
如果亚历克斯坐在其它任何一个空位上,他到离他最近的人的距离为 1 。
因此,他到离他最近的人的最大距离是 2 。 

示例 2:

输入:[1,0,0,0]
输出:3
解释: 
如果亚历克斯坐在最后一个座位上,他离最近的人有 3 个座位远。
这是可能的最大距离,所以答案是 3 。

思路

找到每一个可能的插入位置,从这个位置向左右寻找到有人的座位的最小距离,返回最小距离中的最大值,主要能处理好边界就行了(这个思路的代码有点慢,留待下次提速)

// Goland
func threeCompare(left, right, lastResult int) int {
	var temp int
	if left < right {
		temp = left
	}else{
		temp = right
	}
	if lastResult > temp {
		return lastResult
	}
	return temp
}

func maxDistToClosest(seats []int) int {
	insertLocation := make([]int, 0)
	for i:=0;i<len(seats);i++ {
		if seats[i] == 0{
			insertLocation = append(insertLocation, i)
		}
	}
	var maxLength int
	for _, v := range insertLocation {
		var maxLeft, maxRight int
		for location := v - 1;location >= 0;location-- {
			maxLeft++
			if seats[location] == 1 {
				break
			}
		}
		if maxLeft == v {
			if seats[0] == 0{
				maxLeft = math.MaxInt32
			}
		}
		for location := v + 1;location < len(seats);location++ {
			maxRight++
			if seats[location] == 1 {
				break
			}
		}
		if maxRight == len(seats) - 1 - v {
			if seats[len(seats)-1] == 0{
				maxRight = math.MaxInt32
			}
		}
		maxLength = threeCompare(maxLeft, maxRight, maxLength)
	}
	return maxLength
}

阅读更多
个人分类: LeetCode
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

关闭
关闭
关闭