javascript获取select值

javascript获取select值

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>javascript获取select值</title>
</head>
<script>
  //javascript获取选中select值
  /*
    var obj = document.getElementById("testSelect"); //定位id
    var index = obj.selectedIndex; // 选中索引
    var text = obj.options[index].text; // 选中文本
    var value = obj.options[index].value; // 选中值
  */

  //jQuery获取选中select值
  /*
    $('#testSelect option:selected').text();//选中的文本
    $('#testSelect option:selected') .val();//选中的值
    $("#testSelect ").get(0).selectedIndex;//索引
  */

  window.onload=function() {
    var oBtn=document.getElementById("oBtn1");
    var oText=document.getElementById("oText1");
    var oSelect=document.getElementById("select1");
    var index=oSelect.selectedIndex ;
    oBtn.onclick=function() {
      alert(oSelect.options[index].text);
      if(oText.value==""){
        alert("请输入内容")
      }else{
        alert(oText.value+"----"+oSelect.options[oSelect.selectedIndex].text)
      }
    }
  }
</script>
<body>
<input id="oText1" type="text" value=""/>
<input id="oBtn1" type="button" value="按钮"/>
<select id="select1">
  <option value="1">广州</option>
  <option value="2">上海</option>
  <option value="3">北京</option>
</select>
</body>
</html>
 • 0
  点赞
 • 2
  收藏
  觉得还不错? 一键收藏
 • 打赏
  打赏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包

打赏作者

longzhoufeng

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值