getElementsByClassName在ie8及其以下的兼容性问题

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/longzhoufeng/article/details/80689039
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>document.getElementsByClassName在ie8及其以下的兼容性问题</title>
</head>
<body>
<div id="info" class="longzhoufeng"></div>
<script type="text/javascript">
  //原生js方法document.getElementsByClassName在ie8及其以下的兼容性问题
  function getClassNames(classStr, tagName) {
    if(document.getElementsByClassName) {
      return document.getElementsByClassName(classStr)
    } else {
      var nodes = document.getElementsByTagName(tagName), ret = [];
      for(i = 0; i < nodes.length; i++) {
        if(hasClass(nodes[i], classStr)) {
          ret.push(nodes[i])
        }
      }
      return ret;
    }
  }

  function hasClass(tagStr, classStr) {
    var arr = tagStr.className.split(/\s+/); //这个正则表达式是因为class可以有多个,判断是否包含
    for(var i = 0; i < arr.length; i++) {
      if(arr[i] == classStr) {
        return true;
      }
    }
    return false;
  }

  var aaa = getClassNames('longzhoufeng', 'div');
  alert(aaa[0].id)
  alert(aaa[0].className)
  // console.log(aaa)
</script>
</body>
</html>

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试