Python开发day1

一、Linux基础

     ---计算机以及日后的我们开发的程序防止的服务器的简单操作

二、Python开发

作业:

  --- 程序

 --- 博客地址:https://mp.csdn.net/postedit/80339084

    注册

    申请博客

    登录

    我的博客

         随笔:所有人都可以在博客找到的文章

         文章:别人找不到,可以通过url访问

         日志:别人找不到,Url也看不到

a. Python基础

    --- 基础

    ---基本数据类型

    ---函数

    ---面向对象

b. 网络编程

c. WEB框架

     ----用于写网站

d. 设计模式+算法

e. 项目阶段

阅读更多

没有更多推荐了,返回首页