QT 生成二维码接口封装

版权声明:支持原创,转载请说明~ https://blog.csdn.net/luoyayun361/article/details/64539695

##前言
在项目开发中经常会用到二维码动态生成,可用加载库的方式来实现,不过由于跨平台的关系,在部分平台上加载的库要单独编译,并且加载库的方式也不尽相同。本文采用源码的形式,封装一个外部调用的接口工其他需要的地方调用。
##正文
首先,下载附件中的生成二维码的源码 QRCode.zip ,解压后会得到一个QRCode目录,在目录下有个QRCode.pri 文件,在项目的工程文件中添加QRCode.pri,如下:
include(QRCode/QRCode.pri)
然后看看封装好的接口:

#include "qrencode.h"

QPixmap ALUtility::createQRCode(const QString &text)
{
  int margin = 2;
  if (text.length() == 0)
  {
    return QPixmap();
  }
  QRcode *qrcode = QRcode_encodeString(text.toLocal8Bit(), 2, QR_ECLEVEL_L, QR_MODE_8, 0);
  if (qrcode == NULL) {
    return QPixmap();
  }
  unsigned char *p, *q;
  p = NULL;
  q = NULL;
  int x, y, bit;
  int realwidth;

  realwidth = qrcode->width;
  QImage image = QImage(realwidth, realwidth, QImage::Format_Indexed8);
  QRgb value;
  value = qRgb(255,255,255);
  image.setColor(0, value);
  value = qRgb(0,0,0);
  image.setColor(1, value);
  image.setColor(2, value);
  image.fill(0);
  p = qrcode->data;
  for(y=0; y<qrcode->width; y++) {
    bit = 7;
    q += margin / 8;
    bit = 7 - (margin % 8);
    for(x=0; x<qrcode->width; x++) {
      if ((*p & 1) << bit)
        image.setPixel(x, y, 1);
      else
        image.setPixel(x, y, 0);
      bit--;
      if(bit < 0)
      {
        q++;
        bit = 7;
      }
      p++;
    }
  }
  return QPixmap::fromImage(image.scaledToWidth(200));
}

这里只需要传入二维码的中的内容,如某个字符串或者网址等,然后就会返回一张QPixmap 图片。二维码的大小限制为200*200,可根据需要来更改即可。

展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页