python pandas 对series和dataframe的重置索引reindex

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/LY_ysys629/article/details/55005201

python pandas 对series和dataframe的重置索引reindex

reindex更多的不是修改pandas对象的索引,而只是修改索引的顺序,如果修改的索引不存在就会使用默认的None代替此行。且不会修改原数组,要修改需要使用赋值语句。

series.reindex()

import pandas as pd
import numpy as np
obj = pd.Series(range(4), index=['d', 'b', 'a', 'c'])
print obj
d  0
b  1
a  2
c  3
dtype: int64  
print obj.reindex(['a', 'b', 'c', 'd', 'e'])
a  2.0
b  1.0
c  3.0
d  0.0
e  NaN
dtype: float64

多出的索引‘e’会被赋值NaN

内插或填充method

obj1=pd.Series(range(3), index=['a', 'c', 'e'])
print obj1.reindex(['a', 'b', 'c', 'd', 'e'],method='pad')
a  0
b  0
c  1
d  1
e  2
dtype: int64

ffill或pad: 前向(或进位)填充
bfill或backfill: 后向(或进位)填充

dataframe.reindex()

dataframe.reindex()可以改变(行)索引,列或两者。当只传入一个序列时,行被重新索引,一次可以对两个重新索引,可是插值只在行侧(0坐标轴)进行

frame = pd.DataFrame(np.arange(9).reshape((3, 3)), index=['a', 'c', 'd'], columns=['c1', 'c2', 'c3'])
print frame
  c1 c2 c3
a  0  1  2
c  3  4  5
d  6  7  8
states = ['c1', 'b2', 'c3']
frame.reindex(columns=states)
c1 b2 c3
a 0 NaN 2
c 3 NaN 5
d 6 NaN 8

列名不一样的会被赋值nan

frame_na=frame.reindex(index=['a', 'b', 'c', 'd'], method='ffill', columns=states)
print frame_na
  c1 b2 c3
a  0 NaN  2
b  0 NaN  2
c  3 NaN  5
d  6 NaN  8

插值只在行侧(0坐标轴)进行,但是我们可以在其之后,对nan值进行填充

frame_na.fillna(method='ffill',axis=1)
c1 b2 c3
a 0.0 0.0 2.0
b 0.0 0.0 2.0
c 3.0 3.0 5.0
d 6.0 6.0 8.0
展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页